Rådgivning dataskydd & integritet

Behandling av personuppgifter är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för annans räkning, är det viktigt att veta hur och när du får göra det, inte minst för att dina kunder leverantörer och anställda ska känna förtroende för att du hanterar deras uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Från och med maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Reglerna i den nya förordningen innebär en del praktiska skillnader för alla som behandlar personuppgifter.

Omfattande branschexpertis

Vi har stor expertis och inte minst värdefull praktisk erfarenhet av de frågor som uppkommer för personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden, dataskyddsombud samt andra som hanterar personuppgiftsfrågor inom privat och offentlig sektor.

Vi kan hjälpa dig med att granska och upprätta rättsutredningar, åtgärdsprogram, avtal och dokumentmallar samt ge stöd vid kartläggningar, revisioner, förhandlingar och överklaganden. Vi hjälper även till med projektledning av dataskyddsprojekt, upprättande av rutiner för informationshantering samt framtagande av dokumentmallar för integritetspolicys, biträdesavtal, registerförteckningar och konsekvensbedömningar.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi erbjuder tjänsten att vara dataskyddsombud åt din verksamhet. Tjänsten dataskyddsombud är en lösning som erbjuder strategisk kompetens för att säkerställa regelefterlevnad. Genom att anlita oss som dataskyddsombud kommer du igång med ditt dataskyddsarbete från dag ett.

Vi hjälper personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden med att upprätta, revidera och granska personuppgiftsbiträdesavtal som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Vi hjälper dig med att att ta fram tydliga och enkla integritetspolicys som uppfyller dataskyddsförordningens (GDPR) krav. De integritetspolicys som vi kan ta fram är till exempel integritetspolicy till registrerade, integritetspolicy för webbplatse och policy för cookies.

Vi hjälper dig med att utreda, rapportera och dokumentera alla former av personuppgiftsincidenter som kan inträffa hos personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och vid gränsöverskridande personuppgiftsbehandling.

Vi hjälper dig att upprätta och granska konsekvensbedömningar avseende dataskydd som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). Vi hjälper även till vid samråd med Integritetsskyddsmyndigheten eller andra behöriga tillsynsmyndigheter.

Vi hjälper dig att oberoende granska och bedöma din verksamhets behandling av personuppgifter. I första hand granskas riskfyllda och väsentliga personuppgiftsbehandlingar för att se om de är rätt hanterade. Resultatet av granskningen dokumenteras och rapporteras i en revisionsrapport.

Vi hjälper dig med hela anonymiseringsprocessen och säkerställer att din anonymisering uppfyller dataskyddsförordningens krav. Genom oss får du den kompetens som krävs för att bedöma huruvida en anonymisering är effektiv och kommer att accepteras av behörig tillysynsmyndighet.

Vi hjälper dig att kamerabevaka platser på ett sätt som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Vi hjälper även till med att utforma ansökningar till Integritetsskyddsmyndigheten, genomföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd och ta fram integritetspolicys och annat material som informerar om din kamerabevakning.

Vanliga frågor

Vi kan hjälpa dig med att granska och upprätta rättsutredningar, åtgärdsprogram, avtal och dokumentmallar samt ge stöd vid kartläggningar, revisioner, förhandlingar och överklaganden. Vi hjälper även till med projektledning av dataskyddsprojekt, upprättande av rutiner för informationshantering samt framtagande av dokumentmallar för integritetspolicys, biträdesavtal, registerförteckningar och konsekvensbedömningar.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hjälper regelbundet till vid kontakter med tillsynsmyndigheter som övervakar reglerna för dataskydd, informationssäkerhet och elektronisk kommunikation. Vi har även erfarenhet av domstolsprocesser i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.