Dataskydd & integritet

Behandling av personuppgifter är vanligt oavsett vilken typ av verksamhet du driver. Vare sig det gäller anställda, kunder eller personuppgifter som behandlas för annans räkning, är det viktigt att veta hur och när du får göra det, inte minst för att dina kunder leverantörer och anställda ska känna förtroende för att du hanterar deras uppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Från och med maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen (GDPR) att gälla. Reglerna i den nya förordningen innebär en del praktiska skillnader för alla som behandlar personuppgifter.

Kvalificerad rådgivning

Som experter på dataskydd och personlig integritet hjälper vi dig att minimera risker och att efterleva regulatoriska krav. Vår rådgivning omfattar allt från granskning och framtagande av rättsutredningar, upprättande av avtal och dokumentmallar samt löpande stöd vid kartläggningar, revisioner, förhandlingar och överklaganden. Vi hjälper även till med GAP-analyser, projektledning av dataskyddsprojekt, upprättande av rutiner för informationshantering samt framtagande av dokumentmallar för integritetspolicys, biträdesavtal, registerförteckningar och konsekvensbedömningar.

Dataskyddsombud som tjänst

En lösning som många myndigheter, företag och andra organisationer väljer för att uppnå lagkravet är att lägga ut rollen som dataskyddsombud på en utomstående part. En utläggning av ombudsrollen säkerställer att du kan uppfylla kraven på dataskyddsombudets kompetens och oberoende ställning. Samtidigt uppnås stora kostnadsfördelar med att lägga ut uppdraget på utomstående part jämfört med om du själv ska bemanna uppdraget med interna resurser.

Genom att hyra oss som dataskyddsombud får ni den juridiska kompetens som krävs för uppdraget samt specialistkunskaper inom it- och informationssäkerhet. Tjänsten anpassas efter er verksamhet och omfattar utförande av ett dataskyddsombuds samtliga uppgifter enligt dataskyddsförordningen och aktuella riktlinjer från tillsynsmyndigheter. Uppdraget förmedlas som ett tjänsteavtal med fast ersättning och tecknas på årlig basis.

Omfattande branschexpertis

Vi har lång erfarenhet från att hjälpa till vid kontakter med relevanta tillsynsmyndigheter som Integritetsskyddsmyndigheten, Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Finansinspektionen och andra myndigheter som övervakar efterlevnaden av bland annat dataskyddsförordningen, cookiereglerna och lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster.

Vanliga frågor

Vi kan hjälpa dig med att granska och upprätta rättsutredningar, åtgärdsprogram, avtal och dokumentmallar samt ge stöd vid kartläggningar, revisioner, förhandlingar och överklaganden. Vi erbjuder även tjänsten att vara dataskyddsombud åt din verksamhet. Tjänsten dataskyddsombud är en lösning som erbjuder strategisk kompetens för att säkerställa regelefterlevnad i er verksamhet. Tjänsten anpassas efter er verksamhet, oavsett verksamhetens storlek.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi hjälper regelbundet till vid kontakter med tillsynsmyndigheter som övervakar reglerna för dataskydd, informationssäkerhet och elektronisk kommunikation. Vi har även erfarenhet av domstolsprocesser i såväl allmän domstol som förvaltningsdomstol.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.