Artificiell intelligens

Artificiell intelligens (AI) är vetenskapen och tekniken bakom skapandet av intelligenta maskiner, särskilt intelligenta datorprogram. Hos oss hittar du en unik kombination av teknisk och juridisk kompetens inom AI som säkerställer att du får rättssäkra och pragmatiska lösningar för dina AI-projekt. Vi samarbetar med några av Sveriges ledande organisationer inom AI och har beprövad erfarenhet av att tillämpa AI praktiken.

Vilka rättsliga krav finns på AI?

De flesta AI-system som används i praktiken hanterar personuppgifter. Någonting som ofta glöms bort att vara att själva maskinlärningsmodellen kan innehålla personuppgifter eftersom den kan komma ihåg träningsdata. Detta innebär att dataskyddsförordningens (GDPR) regler för behandling av personuppgifter är tillämpliga på ett stort antal AI-system.

Några av de krav som kan vara aktuella på AI är konsekvensbedömningar avseende dataskydd och Privacy by Design. Därutöver krävs en rättslig grund för behandling av personuppgifter inklusive för delning av personuppgifter som ingår i maskinlärningsmodellen. Utöver dataskyddskrav kan även andra rättsliga områden som till exempel immateriella rättigheter och skadestånd bli aktuella.

Behöver jag kartlägga konsekvenserna av AI?

Om användningen av ett AI-system innehåller personuppgifter och behandlingen av dessa uppgifter sannolikt leder till en hög risk för enskilda personers fri- och rättigheter ska du alltid göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd. För att veta om ni måste göra en konsekvensbedömning måste du alltså först ta ställning till om din behandling kan innebära en risk för enskilda personers fri- och rättigheter.

Faktorer som kan innebära risk är till exempel:

  • Huruvida AI-systemet har tränats med data som innehåller personuppgifter
  • Huruvida AI-systemet tränas kontinuerligt med användardata
  • Vilken maskinlärningsmetod som har använts (t.ex. neuronnät, SVM, kNN)
  • Vilka datorkällor som har använts för träningsdata
  • Huruvida AI-systemet använder profilering eller automatiserat beslutsfattande
  • Huruvida AI-systemet tillhandahålls som molntjänst eller som on-premise lösning
  • Huruvida AI-systemet används av konsumenter eller näringsidkare
Kvalificerad rådgivning

Vi hjälper dig med att identifiera aktuella rättsliga krav och implementera de åtgärder som krävs för att säkerställa att AI-systemet uppfyller regelefterlevnad. Vi hjälper även med att genomföra görbarhetsstudier, riskanalyser och konsekvensbedömningar avseende dataskydd, samt implementera åtgärder för Privacy by Design och Privacy by Default som till exempel anonymisering, pseudonymisering och uppgiftsminimering.

Vanliga frågor

Vi hjälper dig med att identifiera aktuella rättsliga krav och implementera de åtgärder som krävs för att säkerställa att AI-systemet uppfyller regelefterlevnad, exempelvis genom att genomföra görbarhetsstudier, riskanalyser och konsekvensbedömningar avseende dataskydd, samt implementera åtgärder för Privacy by Design och Privacy by Default.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.