Personuppgiftsbiträdesavtal

Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer tydliga krav på ett skriftligt personuppgiftsbiträdesavtal mellan den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet. Det finns också detaljerade bestämmelser om vad ett sådant personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla.

Vi hjälper personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden med att upprätta och granska personuppgiftsbiträdesavtal som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen.

När behövs ett personuppgiftsbiträdesavtal?

Så snart någon ska behandla personuppgifter för annans räkning uppstår ett behov av ett personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdesavtalet ska reglera hur hantering av personuppgifter ska ske mellan parterna. Ett vanligt exempel på när ett personuppgiftsbiträdesavtal krävs är när en it-leverantör ska leverera olika typer av it-tjänster åt en kund, såsom lagringstjänster i molnet eller administrativa tjänster som involverar personuppgifter. Kunden är då personuppgiftsansvarig och leverantören blir personuppgiftsbiträde.

Vad ska ett personuppgiftsbiträdesavtal innehålla?

I grunden ska avtalet specificera varför och hur länge personuppgifterna behandlas, ändamål för behandlingen, typen av personuppgifter och kategorier av registrerade som personuppgifterna avser. Personuppgiftsbiträdet ska alltid behandla personuppgifterna enligt dokumenterade instruktioner från den personuppgiftsansvarige och bistå den ansvarige i att säkerställa efterlevnaden av kraven i dataskyddsförordningen.

Utöver dessa allmänna principer innehåller dataskyddsförordningen särskilda krav på vad ett personuppgiftsbiträdesavtal ska innehålla. Av dessa minimikrav kan följande punkter lyftas som särskilt viktiga:

  • Beskrivning av behandlingen
  • Säkerhetsnivå och sekretess
  • Hantering av underbiträden
  • Hantering av tredjelandsöverföringar
  • Ansvar, samarbete och avtalets upphörande
  • Ersättning och skadeståndsansvar

Bristande personuppgiftsbiträdesavtal kan leda till administrativa sanktionsavgifter. Personuppgiftsbiträdesavtalet är därför ett viktigt instrument för att hantera denna risk och säkerställa att personuppgifterna behandlas korrekt i enlighet med kraven i dataskyddsförordningen.

Vad omfattar tjänsten personuppgiftsbiträdesavtal?

Vi hjälper personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden med att upprätta, revidera och granska personuppgiftsbiträdesavtal som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen. Därutöver hjälper vi till att ta fram standardavtalsklausuler som är nödvändiga för överföring till tredje land.

Du är välkommen att höra av dig till oss för råd om vad du behöver göra för att säkerställa efterlevnaden av dataskyddsförordningen.

Vanliga frågor

Vi hjälper personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden med att upprätta, revidera och granska personuppgiftsbiträdesavtal som lever upp till kraven i dataskyddsförordningen. Vi hjälper även till med att ta fram nödvändiga dokument för tredjelandsöverföringar.

Vi eftersträvar att alltid vara flexibla och lyhörda för dina önskemål. Vår rådgivning kan ske på plats hos dig via e-post, telefon eller videokonferens. Vi prioriterar tillgänglighet och ser till att eventuella frågor besvaras så fort som möjligt. Vi har en öppen dialog och uppföljning med dig rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande och vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

Vi strävar efter att tillhandahålla tjänster till attraktiva arvoden och vi är alltid villiga att diskutera dessa med dig. På begäran kommer vi att i början av ett uppdrag förse dig med en uppskattning av vårt arvode och, beroende på uppdragets natur, kan vi också avtala om en budget eller annat arvodesarrangemang. Om vi inte avtalar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom nedlagd tid, den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för oss, tidspress och uppnått resultat.

Våra kunder är verksamma inom alla typer av branscher och bland dessa återfinns svenska och internationella företag, kommuner och offentlig verksamhet, banker, försäkringsbolag, bostadsbolag, elbolag, operatörer och konsultbolag.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom dataskydd och personlig integritet.