Search
Close this search box.

EU: Nytt arbetsprogram från CSC

CSC (The Coordinated Supervision Committee) har publicerat sitt arbetsprogram för 2022-2024. Programmet bygger på det samordningsarbete som genomförts sedan CSC inrättades i december 2019.

CSC är en särskild kommittégrupp under European Data Protection Board (EDPB) som samlar representanter från de nationella tillsynsmyndigheterna i EU med European Data Protection Supervisor (EDPS) för att genomföra en samordnad tillsyn över behandlingen av personuppgifter i EU-organen och de alleuropeiska informationssystemen. 

CSC verkar självständigt under EDPB, men har sina egna rutiner och arbetsmetoder. EDPB-sekretariatet utgör CSC:s sekretariat.

Tillsynsarbetet i själva CSC är tvådelat: De nationella tillsynsmyndigheterna övervakar behandlingen av personuppgifter i såväl nationella administrativa myndigheter som polis- och gränskontrollmyndigheter, medan EDPS övervakar behandlingen av EU-organ, till exempel Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust), Europeiska åklagarmyndigheten (EPPO), Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och Informationssystemet för den inre marknaden (IMI).

CSC förväntas avsevärt utöka sin räckvidd under de kommande åren med minst åtta ytterligare EU-informationssystem som faller under gruppens uppdrag. Under andra halvåret 2022 kommer CSC att förbereda den samordnade övervakningen av dessa EU-informationssystem, med början i Schengens informationssystem (SIS) senast i september 2022. 

Ytterligare system kommer snart att falla under CSC:s ansvarsområde, såsom In-/Utresesystemet (EES), European Travel Information and Authorization System (ETIAS), Visa Information System (VIS), European Criminal Record Information System for Third -Landsmedborgare (ECRIS-TCN), EU:s fingeravtrycksregister (Eurodac) och Tullinformationssystemet (CIS).

För att stärka tillsynsverksamheten och samarbetet i rätt riktning träffas CSC minst två gånger om året. Under de kommande åren kommer CSC att fortsätta arbeta med: 

  • Se till att registrerade kan utöva sina rättigheter.      
  • Främja utbyte av information, gemensamma revisioner eller samordnad tillsyn från de nationella tillsynsmyndigheterna och EDPS. 
  • Uppnå en gemensam förståelse mellan de deltagande myndigheterna om deras respektive tillsynsomfattning, tillämplig rättslig grund och de områden där de måste samarbeta och samordna.
  • Förbereda nämndens arbete med tillsynen av de kompletterande informationssystem som inom kort kommer att falla under nämndens kompetensområde. 

CSC:s arbetsprogram 2022-2024 bygger på det samordningsarbete som utförts sedan CSC inrättades i december 2019. I mångfalden av behöriga organ, kontor och byråer är det inte alltid lätt för EU-medborgare att utse rätt myndighet att kontakta, om de har ett klagomål. CSC vill framöver göra det lättare för registrerade att utöva sina rättigheter genom att bland annat peka individer i riktning mot den specifika myndighet som är behörig att hantera deras begäran. 

Dessutom kommer CSC att främja utbyte av information mellan sina medlemmar, övervaka databehandling på både EU- och nationell nivå och samordna aktiviteter såsom gemensamma revisioner eller övervakning av datakvalitet och överföringar till tredjeländer i de system som faller inom CSC:s remittera. 

Mer information

Källa: CSC:s arbetsprogram 2022-2024

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.