Kunskap: Vilka är EDPB?

Europeiska dataskyddsstyrelsen (European Data Protection Board, EDPB) är ett oberoende europeiskt organ som bidrar till en enhetlig tillämpning av dataskyddsregler i hela Europeiska unionen (EU) och främjar samarbete mellan EU:s dataskyddsmyndigheter.

EDPB strävar efter att säkerställa en enhetlig tillämpning av GDPR. EDPB kan ge allmän vägledning för att klargöra begrepp inom europeisk dataskyddslagstiftning och därmed ge en enhetlig tolkning av de rättigheter och skyldigheter som följer av regelverket. Genom GDPR har EDPB även befogenhet att fatta bindande beslut gentemot nationella tillsynsmyndigheter för att säkerställa en enhetlig tillämpning.

EDPB:s funktioner och arbetsuppgifter är att:

  • Ge allmän vägledning och rekommendationer för att klargöra lagstiftningen
  • Ta fram riktlinjer och praxis
  • Ge råd till Europeiska kommissionen i alla frågor som gäller skydd av personuppgifter och föreslagen ny lagstiftning inom EU
  • Fastställa enhetliga slutsatser i gränsöverskridande dataskyddsärenden
  • Främja samarbete och ett effektivt utbyte av information och praxis mellan nationella tillsynsmyndigheter

EDPB består av företrädare för nationella dataskyddsmyndigheter och Europeiska datatillsynsmannen (European Data Protection Supervisor, EDPS). Tillsynsmyndigheterna i EFTA- och EES-länderna är också medlemmar med avseende på frågor som hör samman med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), men utan rösträtt eller rätt att väljas till ordförande eller vice ordförande.

EDPB inrättades genom ikraftträdandet av GDPR den 25 maj 2018 och har sitt säte i Bryssel. Europeiska kommissionen och, med avseende på GDPR, EFTA:s övervakningsmyndighet har rätt att delta i EDPB:s verksamhet och sammanträden utan rösträtt.

EDPB förfogar över ett sekretariat som tillhandahålls av den europeiska datatillsynsmannen (EDPS). Ett samförståndsavtal fastställer villkoren för samarbete mellan EDPB och EDPS.

Mer information

Källa: EBPS:s arbetsordning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.