Kunskap: Vilka är EDPS?

Europeiska datatillsynsmannen (European Data Protection Supervisor, EDPS) är tillsynsmyndighet för EU:s institutioner, organ och byråer. Det innebär att EDPS har till uppgift att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt inom EU. För att säkerställa ett högt integritetsskydd arbetar EDPS fram råd, rekommendationer, riktlinjer och praxis för hur bestämmelser ska tolkas och tillämpas.

EDPS:s arbetsuppgifter är bland annat att:

  • Övervaka EU-förvaltningens behandling av personuppgifter för att se till att reglerna följs.
  • Ge råd till EU:s institutioner och organ om alla aspekter av behandling av personuppgifter och tillhörande politik och lagstiftning.
  • Hantera klagomål och genomföra utredningar.
  • Samarbeta med EU-ländernas myndigheter för att uppnå ett enhetligt integritetsskydd.
  • Följa utvecklingen av ny teknik som kan påverka integritetsskyddet.

Reglerna för EU-institutioners personuppgiftsbehandling återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. EDPS utövar tillsyn på europeisk nivå, medan nationella dataskyddsmyndigheter gör det på nationell nivå.

Mer information

Källa: EDPS riktlinjer

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.