Kunskap: Vilka är EDPS?

Europeiska datatillsynsmannen (European Data Protection Supervisor, EDPS) är tillsynsmyndighet för EU:s institutioner, organ och byråer. Det innebär att EDPS har till uppgift att säkerställa att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt inom EU. För att säkerställa ett högt integritetsskydd arbetar EDPS fram råd, rekommendationer, riktlinjer och praxis för hur bestämmelser ska tolkas och tillämpas.

EDPS:s arbetsuppgifter är bland annat att:

  • Övervaka EU-förvaltningens behandling av personuppgifter för att se till att reglerna följs.
  • Ge råd till EU:s institutioner och organ om alla aspekter av behandling av personuppgifter och tillhörande politik och lagstiftning.
  • Hantera klagomål och genomföra utredningar.
  • Samarbeta med EU-ländernas myndigheter för att uppnå ett enhetligt integritetsskydd.
  • Följa utvecklingen av ny teknik som kan påverka integritetsskyddet.

Reglerna för EU-institutioners personuppgiftsbehandling återfinns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. EDPS utövar tillsyn på europeisk nivå, medan nationella dataskyddsmyndigheter gör det på nationell nivå.

Mer information

Källa: EDPS riktlinjer

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.