EU: EDPB bildar arbetsgrupper efter Schrems II-målet

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen (“EDPB”) har bildat en arbetsgrupp för att hantera inkomna klagomål efter EU-domstolens beslut i mål C-311/18 (Schrems II-målet). Klagomålen har gjorts av organisationen noyb rörande företag i 30 olika EU- och EES-länder som fortfarande överför uppgifter om webbplatsbesökare till Google och Facebook (läs mer om detta här). EDPB kommer analysera ärendet och säkerställa att det finns ett nära samarbete i frågan mellan medlemsstaternas tillsynsmyndigheter.

Därutöver har EDPB bildat ytterligare en arbetsgrupp för att utarbeta rekommendationer om kompletterande åtgärder som personuppgiftsansvariga och mottagare i tredjeländer kan behöva vidta för att säkerställa adekvat skydd vid överföring av personuppgifter.

Andrea Jelinek, ordförande för EDPB, noterade att EDPB är väl medvetna om att Schrems II-målet ger personuppgiftsansvariga ett viktigt ansvar. EDPB kommer därför att utarbeta rekommendationer för att stödja personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden, när det gäller deras skyldighet att identifiera och genomföra lämpliga kompletterande åtgärder av juridisk, teknisk och organisatorisk karaktär för att uppfylla kraven på adekvat skydd när det gäller överföring av personuppgifter till tredjeländer. Implikationerna av domen är dock vidsträckta och sammanhanget med överföringar till tredjeländer är mycket olika. Det finns dock inte någon snabb lösning som passar alla varför varje organisation kommer att behöva utvärdera sina egna personuppgiftsbehandlingar och tredjelandsöverföringar och vidta lämpliga åtgärder för detta.

Du kan läsa EDPB:s pressmeddelande här.

Du kan läsa mer om EU-domstolens beslut i Schrems II-målet här.

Vill du lära dig mer om GDPR, molntjänster och informationssäkerhet kan du läsa om våra aktuella kurser här.

Vill du ha hjälp med rådgivning i frågor om dataskydd och personlig integritet kan du läsa mer här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.