Tyskland: Domstol klargör att rätten till tillgång och rätten att få en kopia av personuppgifter utgör separata rättigheter

Kölns regionala domstol Landgericht Köln (LG Köln) har ålagt S Köln L GmbH und Co. KG att förse käranden med en kopia av dennes personuppgifter efter att företaget brutit mot artiklarna 12.3, 15.1 och 15.3 i dataskyddsförordningen (GDPR). Domen kom till följd av ett klagomål från en privatperson.

Av domen framgår bland annat att käranden hade ett avtalsförhållande med S Köln L om hyra av ett virtuellt kontor. Efter flytten av kärandens virtuella kontor till ett annat centrum som ägs av S Köln L och problem med avgiftsbetalningarna, begärde käranden tillgång till dennes personuppgifter. S Köln L gav käranden information om dennes personuppgifter i enlighet med artikel 15.1 GDPR, men gav däremot inte käranden en kopia av personuppgifterna i enlighet med artikel 15.3 GDPR. Detta skedde först i ett senare skede. Käranden begärde därför att LG Köln skulle ålägga S Köln L att förse käranden med en kopia av dennes personuppgifter.

Med anledning av ovanstående klargjorde LG Köln att artikel 15.3 GDPR ger registrerade en oberoende rätt att få en kopia av sina personuppgifter och att denna rätt kompletterar rätten till tillgång enligt artikel 15.1 GDPR, men att de två olika rättigheterna inte är identiska. Enligt LG Köln är andemeningen och syftet med artikel 15.3 GDPR att registrerade kan ställa ett oberoende krav på att få ut en kopia av den obearbetade versionen av de behandlade personuppgifterna, eftersom detta är det enda sättet för registrerade att bedöma omfattningen och innehållet i de uppgifter som innehas av den personuppgiftsansvarige.

På grundval av detta ansåg LG Köln att kärandens ursprungliga begäran omfattade både en begäran om tillgång till information om de personuppgifter som innehas av S Köln L och en begäran om att få en kopia av dessa. LG Köln fastställde dock att svaranden, efter att ha mottagit en sådan begäran, endast hade tillhandahållit käranden information i enlighet med artikel 15.1 GDPR, men inte en kopia av uppgifterna i råversion, i enlighet med innebörden i artikel 15.3 GDPR.

LG Köln konstaterade således att S Köln L hade brutit mot GDPR, eftersom de inte hade tillhandahållit käranden information enligt artikel 15.1 i GDPR inom den tidsfrist på en månad som anges i artikel 12.3 GDPR, och dessutom inte hade tillhandahållit käranden en kopia av dennes personuppgifter, i enlighet med artikel 15.3 i GDPR.

Sammanfattningsvis ålades S Köln L att förse käranden med en kopia av dennes personuppgifter, som skulle göras tillgänglig i ett gemensamt elektroniskt format, eftersom käranden hade lämnat in den ursprungliga begäran på ett sådant sätt. LG Köln framhöll att S Köln L har en månad på sig att överklaga domen.

Mer information

Myndighet: Landgericht Köln (LG Köln)

Land: Tyskland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 28 O 303/20

Beslutsdatum: 2022-02-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.