Tyskland: Berlins dataskyddsmyndighet publicerar riktlinjer för reklam och adresshandel

Berlins tillsynsmyndighet Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (BlnBDI) har uppdaterat myndighetens webbplats med sidor om reklam och adresshandel.

När det gäller reklam framhåller BlnBDI att reklamföretag kan få personuppgifter antingen direkt från registrerade eller från adresshandlare, som samlar in personuppgifter i kataloger, handelsregister och andra publikationer. I detta avseende påpekar BlnBDI att de registrerade bör vara försiktiga när de delar med sig av sina personuppgifter. BlnBDI lyfter även den rättsliga grund som marknadsföringsföretag kan åberopa för att behandla personuppgifter, liksom de relevanta rättigheter som de registrerade bör informeras om. Därutöver har BlnBDI tagit fram exempelbrev som de registrerade kan använda för att vända sig till företagen och utöva sina rättigheter, samt ytterligare information som syftar till att hjälpa de registrerade att hävda sina rättigheter i samband med reklam.

På sin sida om adresshandel framhåller BlnBDI att även om ett reklamföretag inte själva skaffar adresser från de registrerade utan använder sig av adresshandlare för sådana ändamål, får dessa i allmänhet inte göra det utan de registrerades samtycke. Enligt BlnBDI måste företag som vill vidarebefordra sina kunders adresser till tredje part i reklamsyfte regelbundet inhämta ett separat samtycke från kunderna. Företag som överför sådana adressuppgifter kan enligt BlnBDI inte åberopa berättigat intresse som rättslig grund, eftersom överföringen av kunders adresser i reklamsyfte inte skulle motsvara de allmänna förväntningarna hos en registrerad person som exempelvis beställer en produkt från ett visst företag och därefter får reklammeddelanden från olika andra organisationer.

Du kan läsa mer på webbsidan för reklam här och webbsidan för adresshandel här, båda endast tillgängliga på tyska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.