Sverige: Regeringen tillsätter utredning om interoperabilitet vid datadelning

Enligt regeringen finns stora samhällsnyttor och effektiviseringsvinster att hämta om offentlig förvaltning ökar förmågan att dela data. Regeringen anser att styrning och reglering av interoperabilitet inom offentlig förvaltning behöver utvecklas varför en särskild utredare ska analysera befintlig styrning och reglering av interoperabilitet vid datadelning inom den offentliga förvaltningen och från den offentliga förvaltningen till externa aktörer.

Enligt regeringen ska utredaren utifrån analysen föreslå om och hur styrning och reglering av interoperabilitet bör och kan utvecklas. Syftet är att öka den offentliga förvaltningens förmåga att samverka digitalt genom att dela data på ett effektivt och säkert sätt samtidigt som den personliga integriteten värnas och säkerheten i systemen och i samhället förblir robust. Utredningsarbetet ska utgå från det arbete som Myndigheten för digital förvaltning utför när det gäller den digitala infrastrukturen Ena (Sveriges digitala infrastruktur).

Utredaren ska bland annat:

 • överväga om och hur regleringen av sektorsövergripande interoperabilitet
  bör och kan utvecklas, om det finns ett behov av föreskriftsrätt på
  området och i så fall föreslå föreskriftsrättens omfattning,
 • överväga hur en möjlig föreskriftsrätt bör fördelas så att det blir en effektiv
  samordning mellan den sektorsövergripande och sektorsspecifika nivån,
 • överväga hur en effektiv styrning av interoperabilitet bör organiseras,
 • överväga om det finns behov av en reglering av en förvaltningsgemensam informationsmodell,
 • lämna de författningsförslag som övervägandena föranleder, med hänsyn tagen till de befintliga krav som finns i fråga om bl.a. arkivering, informations- och cybersäkerhet, nationell säkerhet, det offentlighets- och sekretessrättsliga regelverket samt tillämplig dataskyddsreglering, och
 • bedöma behovet av ytterligare utredningsinsatser.

Utredaren ska beakta eventuella behov av stärkt informationssäkerhet som föranleds av stärkt interoperabilitet. I uppdraget ingår dock inte att föreslå ändringar i regelverken för informationssäkerhet, säkerhetsskydd, dataskydd eller offentlighet och sekretess. Därutöver måste utredarens förslag vara förenliga med relevanta EU-rättsakter på området, till exempel EU:s nya Data Act (dataakten) och Data Governance Act, (dataförvaltningsakten).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 december 2023.

Mer information

Källa: Regeringens pressmeddelande, Kommittédirektiv dir 2022:118

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.