Sverige: IMY yttrar sig över förslag till förändrad datalagring

Regeringen har gett en särskild utredare i uppdrag att analysera och utvärdera nuvarande reglering om lagring av och tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation för brottsbekämpande syften, bland annat i förhållande till ny praxis från EU-domstolen. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) yttrar sig nu över de förslag som har lagts fram av utredningen. IMY anser att utredningens förslag om datalagring är en förbättring jämfört med dagens lagstiftning.

I sitt yttrande instämmer IMY i att brottsbekämpande myndigheter har ett behov av tillgång till elektronisk information för att kunna förebygga och utreda grov brottslighet. Samtidigt understryker IMY att detta måste balanseras mot enskildas grundläggande rättigheter enligt Europakonventionen om mänskliga rättigheter samt EU:s rättighetsstadga.

I utredningen redovisas olika sätt och situationer då trafikdata kan lagras om befolkningen. Bland annat ska trafikdata kunna samlas in om Sverige står inför ett allvarligt hot mot nationell säkerhet. Trafikdata ska även kunna samlas in om personer som misstänks planera, begå eller ha begått ett grovt brott eller som har en annan inblandning i sådan brottslighet. De här två situationerna omfattas enligt IMY av tydliga lagkrav samt är tydligt riktade och differentierade, vilket är positivt.

I sitt yttrande har dock IMY synpunkter på det som kallas geografiskt riktad lagring, alltså lagring av alla trafikdata om alla personer i ett visst geografiskt område. Enligt den praxis som finns från EU-domstolen framgår tydligt enligt IMY att lagring av elektroniska uppgifter inte är tillåten om den är generell och odifferentierad. Med förslaget som läggs fram i utredningen blir lagringen av trafikdata i praktiken allt för omfattande. Över två tredjedelar av Sveriges befolkning skulle kunna omfattas och den stora majoriteten utan att ha ens en indirekt koppling till grov brottslighet.

IMY bedömer att förslaget om riktad geografisk lagring strider mot praxis som framkommit i EU-domstolen. Det finns därmed en risk att den svenska lagstiftningen återigen kan komma att underkännas av EU-domstolen, skriver myndigheten i sitt yttrande och avstyrker utredningens förslag i den delen. IMY lämnar i yttrandet förslag på hur geografiskt riktad lagring skulle kunna utformas för att vara mer i linje med EU-rätten.

Mer Information

Länk: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.