Österrike: Domstol upphäver tillsynsmyndighets beslut eftersom väsentliga fakta inte fastställts

Den österrikiska federala domstolen Bundesverwaltungsgericht (BVwG) har upphävt den österrikiska dataskyddsmyndigheten der Datenschutzbehörde (DSB) beslut eftersom väsentliga fakta inte hade fastställts. Domstolen beordrar DSB att undersöka om den registrerades granne faktiskt hade övervakat deras fastighet.

Av domen framgår att den registrerade och den personuppgiftsansvarige var grannar och den registrerade lämnat in ett klagomål till DSB där han hävdade att den personuppgiftsansvarige behandlat hans personuppgifter utan rättslig grund genom att rikta en övervakningskamera mot hans fastighet.

Den personuppgiftsansvarige klargjorde att det fanns två kameror, en äldre, icke-fungerande kamera och en nyare modell som fortfarande fungerade och var riktad mot den personuppgiftsansvariges dörr. En skärmdump av den nyare kamerans synfält visade att endast den personuppgiftsansvariges egendom fångades. Den registrerade lämnade in två foton av den nyare kameran som bevismaterial. Bilderna visade att kameran flyttats och att den vid ett tillfälle fångat bilder av den registrerades egendom.

DSB biföll den registrerades klagomål och den personuppgiftsansvarige överklagade till BVwG. I sitt överklagande hävdade den personuppgiftsansvarige att de bilder som den registrerade lämnat in visade kameran i helt olika vinklar och på olika avstånd. Den första bilden togs på ett avstånd av 25 meter och därför var kameran knappt igenkännbar. Den personuppgiftsansvarige hävdade att ingen roterat eller flyttat kameran och att den aldrig hade pekat mot den registrerades egendom.

BVwG upphävde DSB:s beslut och återförvisade ärendet för en nytt beslut. BVwG beordrade DSB att genomföra en egen granskning av om kameran någonsin hade fångat den registrerades egendom. BVwG åberopade österrikisk processrätt (§ 28.3 VwGVG) som gör det möjligt för domstolen att upphäva ett överklagat beslut och återförvisa ärendet till myndigheten om väsentliga fakta fortfarande inte är fastställda.

BVwG motiverade detta med att DSB bifallit den registrerades klagomål på grund av att den personuppgiftsansvarige behandlat den registrerades personuppgifter genom att filma deras egendom med en övervakningskamera. Det faktum att DSB inte lyckats bekräfta om denna behandling någonsin hade ägt rum utgjorde en allvarlig lucka i faktaunderlaget. BVwG påpekade att DSB till och med hade bett den personuppgiftsansvarige att kommentera antagandet att kameran tagit bilder av den registrerades egendom, men att den ändå hade grundat hela sitt beslut på detta antagande som om det var ett fastställt faktum.

Mer information

Myndighet: Bundesverwaltungsgericht (BVwG)

Land: Österrike

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: W256 2230350-1/6E

Beslutsdatum: 2022-08-03

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.