Search
Close this search box.

EU: Nya tolkningsfrågor om rätten till information enligt GDPR till EU-domstolen

Tysklands Bundesgerichtshof har framställt en ny begäran om förhandsavgörande till EU-domstolen avseende registrerades rätt till information i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Följande tolkningsfrågor ställs:

Fråga 1. Ska artikel 15.3 GDPR, tillsammans med artikel 12.5 GDPR, tolkas så att den personuppgiftsansvarige (i detta fall den behandlande läkaren) inte är skyldig att kostnadsfritt förse den registrerade (i detta fall patienten) med den första kopian av personuppgifter som är under behandling och som rör den registrerade, om den registrerade inte har begärt kopian för något av de syften som avses i skäl 63 första meningen GDPR, närmare bestämt för att vara medveten om att behandling sker och kunna kontrollera att den är laglig, utan för ett annat legitimt syfte som dock inte är relaterat till personuppgiftsskydd (för att eventuellt göra gällande anspråk som grundas på läkarens medicinska ansvar)?

Fråga 2. För det fall att fråga 1 ska besvaras nekande:

Fråga 2 a. Kan nationell lagstiftning som antagits i en medlemsstat före det att dataskyddsförordningen trädde i kraft utgöra en begränsning enligt artikel 23.1 GDPR av rätten att kostnadsfritt erhålla en kopia av de personuppgifter som den personuppgiftsansvarige behandlar enligt artikel 15.3 första meningen GDPR, jämförd med artikel 12.5 GDPR?

Fråga 2 b. För det fall att fråga 2 a ska besvaras jakande: Ska artikel 23.1 GDPR tolkas så, att andras rättigheter och friheter i den mening som avses i denna bestämmelse även ska anses omfatta deras intresse av att inte behöva bära de kostnader som uppstår i samband med att en kopia av uppgifter tillhandahålls med stöd av artikel 15.3 första meningen GDPR, jämte andra kostnader hänförliga till tillhandahållandet av kopian?

Fråga 2 c. För det fall att fråga 2 b ska besvaras jakande: Kan de rättigheter och skyldigheter som följer av artikel 15.3 första meningen GDPR, tillsammans med artikel 12.5 GDPR, begränsas enligt artikel 23.1 GDPR genom nationell lagstiftning som föreskriver att när en läkare agerar inom ramen för en patient-läkarrelation och lämnar ut en kopia av patientens personuppgifter från dennes patientjournal, har läkaren alltid rätt att begära ersättning av patienten för de kostnader som uppkommer, oberoende av omständigheterna i det enskilda fallet?

Fråga 3. För det fall att fråga 1 ska besvaras nekande och fråga 2 a, 2 b eller 2 c ska besvaras nekande: Omfattar rätten enligt artikel 15.3 första meningen GDPR även en rätt att inom ramen för en patient-läkarrelation erhålla kopior av alla delar av patientjournalen som innehåller personuppgifter rörande patienten, eller omfattar den endast en rätt att erhålla en kopia av patientens personuppgifter som sådana, och det är i detta sammanhang upp till läkaren som behandlar personuppgifterna att avgöra hur de ska sammanställas och tillhandahållas till patienten i egenskap av registrerad?

Mer information

Källa: Begäran om förhandsavgörande (C-307/22)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.