Search
Close this search box.

EU: EU-kommissionen publicerar beslut om inrättandet av European AI Office

EU-kommissionen har publicerat ett beslut om inrättandet av European Artificial Intelligence Office (den Europeiska AI-byrån). Den europeiska AI-byrån kommer att inrättas inom kommissionen som en del av den administrativa strukturen för generaldirektoratet för kommunikationsnät, innehåll och teknik. Den kommer även att omfattas av direktoratets årliga förvaltningsplan.

Enligt beslutet kommer den Europeiska AI-byrån bland annat att ha följande uppgifter:

  • Utveckla verktyg, metoder och riktmärken för att utvärdera kapaciteten av AI-modeller som kan användas för allmänna ändamål (general-purpose AI på engelska, med detta avses AI-modeller som kan utföra många olika uppgifter)
  • Övervaka genomförandet och tillämpningen av regler om AI-modeller och AI-system för allmänna ändamål
  • Övervaka uppkomsten av oförutsedda risker som härrör från AI-modeller för allmänna ändamål, inbegripet genom att reagera på varningar från den vetenskapliga panelen
  • Utreda eventuella överträdelser av regler om AI-modeller och AI-system för allmänt ändamål
  • Säkerställa att tillsynen och verkställigheten av relevant unionslagstiftning är samordnad med tillsynen och verkställigheten av den kommande AI-förordningen
  • Stödja genomförandet av regler om förbjudna AI-tillämpningar och AI-system med hög risk i samordning med relevanta organ som ansvarar enligt sektorslagstiftningen

Enligt beslutet måste byrån följa kommissionens interna processer vid utförandet av sitt arbete. Byråns inrättande ska inte heller påverka de befogenheter och behörigheter som nationella behöriga myndigheter och unionens organ, kontor och byråer har när det gäller tillsyn av AI-system i enlighet med den kommande AI-förordningen. Byrån ska inte heller påverka de uppgifter som utförs av andra avdelningar inom kommissionen inom deras respektive ansvarsområden och av Europeiska utrikestjänsten inom området för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. Byrån kommer måste dessutom utföra sina uppgifter på ett sätt som säkerställer att det inte finns någon överlapp med den verksamhet som bedrivs av relevanta organ, kontor och byråer inom unionen enligt sektorsspecifik lagstiftning.

Beslutet träder i kraft den 21 februari 2024, vilket innebär att den Europeiska AI-byrån kommer att öppna samma dag.

Mer information

Källa: Kommissions beslut C(2024) 390 final

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.