Search
Close this search box.

EU: EU-domstolen tolkar principerna om ändamålsbegränsning och lagringsminimering enligt GDPR (mål C-77/21)

EU-domstolen meddelade den 20 oktober 2022 sin dom i mål C-77/21 Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. mot Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság angående den begäran om förhandsavgörande som framställs av Fővárosi Törvényszék (Överdomstolen för Budapests stad) avseende tolkningen av artikel 5.1 (b) och (e) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Begäran framställdes i ett mål mellan Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. (Digi), som är en av de största leverantörerna av internet- och televisionstjänster i Ungern, och Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (nationella tillsynsmyndigheten för dataskydd och informationsfrihet) angående en personuppgiftsincident avseende personuppgifter i en av Digis databaser.

Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan för att få klarhet i huruvida artikel 5.1 (b) GDPR ska tolkas så att den princip om ändamålsbegränsning som föreskrivs i denna bestämmelse utgör hinder mot att den personuppgiftsansvarige, i en databas som skapats för att utföra tester och åtgärda fel, registrerar och lagrar personuppgifter som tidigare samlats in och lagrats i en annan databas.

Förutsätt att denna fråga besvaras jakande, alltså för det fall att denna lagring inte kan anses vara förenlig med den princip om ändamålsbegränsning som föreskrivs i artikel 5.1 (b) GDPR, har den hänskjutande domstolen ställt den andra frågan huruvida Digis lagring av kundernas personuppgifter i en testdatabas är förenlig med principen om lagringsminimering enligt artikel 5.1 (c) GDPR.

Enligt EU-domstolen ska den första tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 (b) GDPR ska tolkas så att den princip om ändamålsbegränsning som föreskrivs i denna bestämmelse inte utgör hinder mot att den personuppgiftsansvarige, i en databas som skapats för att utföra tester och åtgärda fel, registrerar och lagrar personuppgifter som tidigare samlats in och lagrats i en annan databas, förutsatt att en sådan senare behandling är förenlig med de särskilda ändamål för vilka personuppgifterna ursprungligen samlades in, vilket ska avgöras mot bakgrund av de kriterier som anges i artikel 6.4 GDPR.

Enligt EU-domstolen ska den andra tolkningsfrågan besvaras enligt följande. Artikel 5.1 (e) GDPR ska tolkas så att den princip om lagringsminimering som föreskrivs i denna bestämmelse utgör hinder mot att den personuppgiftsansvarige, i en databas som skapats för att utföra tester och åtgärda fel, under längre tid än vad som krävs för att utföra dessa tester och åtgärda dessa fel, lagrar personuppgifter som tidigare samlats in för andra ändamål.

Mer information

Källa: Dom i mål C-77/21

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.