EU: EU-domstolen fastställer att konsumentskyddsföreningar kan väcka grupptalan

EU-domstolen utfärdade den 28 april 2022 sin dom i mål C-319/20 mellan Meta Platforms Ireland Limited (tidigare Facebook Ireland Limited) mot Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (förbundet av tyska konsumentorganisationer), där domstolen fastställer att konsumentskyddsorganisationer kan väcka en grupptalan mot överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Bakgrund till målet

Det ärende som hänskjutits till EU-domstolen gäller begäran om förhandsavgörande avseende tolkningen av artiklarna 80.1, 80.2 och 84.1 GDPR och gäller en talan som väckts av Verbraucherzentrale Bundesverband i samband med Meta Platforms Irlands tjänst App Center, genom vilken användarna kan få tillgång till gratis spel som tillhandahålls av tredje part. EU-domstolen påpekade att när användarna tittade på vissa av dessa spel informerades de om att användningen av den berörda applikationen gör det möjligt för spelföretaget att få tillgång till en viss mängd personuppgifter och ger det tillstånd att offentliggöra dessa uppgifter för den berörda användarens räkning, och att användaren genom att använda applikationen godkänner dess allmänna villkor och dataskyddspolicy. Dessutom noterade EU-domstolen att i fallet med ett specifikt spel informerades användarna om att applikationen har tillstånd att publicera foton och annan information för hans eller hennes räkning.

Verbraucherzentrale Bundesverband, som ansåg att den information som de berörda spelen tillhandahöll i App Center var orättvis, väckte därför talan om föreläggande mot Meta. Talan väcktes oberoende av en specifik överträdelse av den registrerades rätt till dataskydd och utan mandat från en registrerad. Den tyska federala domstolen, som tvivlade på att den talan som Verbraucherzentrale Bundesverband väckt kunde tas upp till prövning, hänsköt ärendet till EU-domstolen.

Domstolens domslut

EU-domstolen slog särskilt fast att med hänsyn till artikel 80.2 GDPR kan en konsumentskyddsförening, såsom Verbraucherzentrale Bundesverband, som har ett mål av allmänt intresse som består i att skydda de registrerades rättigheter och friheter i egenskap av konsumenter, ha talerätt i enlighet med dataskyddsförordningen.

Konkret konstaterade EU-domstolen att det för att väcka en representativ talan varken krävs att enheten identifierar den person som specifikt berörs av den behandling av personuppgifter som påstås strida mot dataskyddsförordningen, eller att det finns en specifik överträdelse av rättigheterna enligt dataskyddsförordningen. Snarare klargjorde EU-domstolen att det är tillräckligt att hävda att den berörda personuppgiftsbehandlingen kan påverka rättigheterna för identifierade eller identifierbara fysiska personer enligt dataskyddsförordningen, utan att det är nödvändigt att bevisa att den registrerade i en viss situation har lidit faktisk skada genom att hans eller hennes rättigheter har kränkts, vilket innebär att konsumentskyddsföreningar som Verbraucherzentrale Bundesverband kan väcka grupptalan.

Du kan läsa domen (mål C-319/20) här.

Mer information

Källa: EU-domstolens dom ( mål C-319/20)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.