EU: EDPB och EDPS antar gemensamt yttrande om förslag till nya förfaranderegler för gränsöverskridande ärenden

Vid sitt plenarsammanträde den 19 september 2023 antog Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) tillsammans med Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) ett gemensamt yttrande om EU-kommissionens förslag till förordning om kompletterande förfaranderegler för tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR).

Förslaget är avsett att komplettera GDPR genom att fastställa förfaranderegler för tillsynsmyndigheter för att hantera klagomål och genomföra utredningar i gränsöverskridande fall. Förslaget påverkar inte de registrerades rättigheter eller de personuppgiftsansvarigas och personuppgiftsbiträdenas skyldigheter enligt GDPR. Syftet med förslaget är bland annat att harmonisera:

  • Vilken information ett gränsöverskridande klagomål måste innehålla innan det kan tas upp till prövning
  • Vilken information den ansvariga tillsynsmyndigheten måste dela med sig av till de berörda tillsynsmyndigheterna och när
  • Rättigheter för de parter som är föremål för en utredning

EDPB och EDPS välkomnar EU-kommissionens förslag att harmonisera den information som ett gränsöverskridande klagomål måste innehålla innan det kan tas upp till prövning, men föreslår att formella villkor, såsom preskriptionstider, också bör harmoniseras.

EDPB och EDPS föreslår bland annat att bestämmelserna om att nå en överenskommelse mellan tillsynsmyndigheterna bör förbättras ytterligare genom att se till att de berörda tillsynsmyndigheterna involveras mer och tidigare i samarbetsförfarandet för att undvika oenighet om hur ett ärende ska hanteras senare i processen. Dessutom bör tidsfrister, som kan förlängas under vederbörligen motiverade omständigheter, införas för att säkerställa en snabb och effektiv tillämpning av reglerna. Trots det föreslagna ökade och tidigare deltagandet av de berörda tillsynsmyndigheterna betonar EDPB och EDPS i sitt yttrande att detta inte bör begränsa möjligheten för de berörda tillsynsmyndigheterna att lämna motiverade och relevanta invändningar mot ett utkast till beslut.

Vidare välkomnar EDPB och EDPS harmoniseringen av parternas rättigheter, inklusive rätten att bli hörd. I sitt gemensamma yttrande uppmanar dock EDPB och EDPS rådet och Europaparlamentet att inte införa en skyldighet för EDPB att under tvistlösningsförfarandet ge parterna skäl för sitt kommande beslut. En sådan skyldighet är inte i linje med One Stop Shop-förfarandet och anses dessutom vara onödig, eftersom parterna har möjlighet att under förfarandet uttrycka sina åsikter om alla de fakta i ärendet som EDPB kommer att grunda sitt beslut på.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, EDPB och EDPS yttrande 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.