EU: EDPB antar nya riktlinjer om handläggning i gränsöverskridande ärenden

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit riktlinjer om handläggning av ärenden som berör flera länder. Riktlinjerna är tänkta som ett verktyg för att effektivisera samarbetet mellan dataskyddsmyndigheter inom EES.

Enligt artikel 60 i dataskyddsförordningen (GDPR) ska dataskyddsmyndigheterna inom EES ska samarbeta vid handläggningen av ärenden som påverkar integriteten i flera EES-länder. I sådana fall ska dataskyddsmyndigheterna fatta ett gemensamt beslut. Detta kallas samarbetsmekanismen eller One-Stop-Shop-mekanismen. Tanken är att europeiska dataskyddsmyndigheter genom gott samarbete ska säkerställa en lika tillämpning av regelverket och förutsägbarhet både för de registrerade och för företag som verkar i flera länder.

Riktlinjerna ska bistå de tillsynsmyndigheter som ska tillämpa samarbetsmekanismen i artikel 60 GDPR i praktiken. Riktlinjerna ger även omvärlden en inblick i hur detta samarbete går till. De rör bland annat tillsynsmyndigheternas interaktion med varandra, med Europeiska datatillsynsmannen (EDPS) och med parterna i ärendet.

Du kan läsa EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.