ePrivacy-direktivet och GDPR

På Europeiska dataskyddsstyrelsens senaste möte antogs ett yttrande om ePrivacy-direktivets förhållande till dataskyddsförordningen i syfte att klargöra vad som gäller när behandling av personuppgifter omfattas av båda regelverken.

I yttrandet framhåller EDPB att personuppgiftsbehandling som faller inom ePrivacy-direktivets tillämpningsområde inte begränsar dataskyddsmyndigheternas mandat att tillämpa och utöva tillsyn enligt dataskyddsförordningen.

Om en överträdelse av dataskyddsförordningen samtidigt innebär en överträdelse av nationella ePrivacy-regler kan dataskyddsmyndigheterna ta hänsyn till ePrivacy-reglerna när de tillämpar dataskyddsförordningen. De kan däremot inte tillämpa ePrivacy-reglerna i sig utan att ha mandat till det i nationell rätt.

I Sverige har ePrivacy-direktivet införlivats i svensk lagstiftning genom lagen om elektronisk kommunikation och Post- och telestyrelsen utsetts till tillsynsmyndighet.

Ta del av EDPB:s yttrande om ePrivacy-direktivet här.

Söker du en expert inom IT, dataskydd och integritet?