Danmark: Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot myndighetens egna dataintrång

Datatilsynet har slutfört granskningen av den personuppgiftsincident som inträffat i tillsynsmyndighetens egna lokaler i Valby. Den aktuella personuppgiftsincidenten gällde bristande hantering vid bortskaffandet av pappersmaterial som innehöll konfidentiell och känslig information, men som istället borde ha strimlats som vanligt pappersavfall (läs mer om detta här).

Datatilsynet utrycker nu, efter att ärendet diskuterats vid ett möte i Datarådet, allvarlig kritik mot överträdelsen och att tidsfristen på 72 timmar för rapportering inte uppfylldes, vilket utgör ett brott mot artiklarna 32.1 och 33.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Eftersom ärendet uppkommer på grund av Datatilsynets egna omständigheter har tillsynsmyndigheten övervägt om den de har kapacitet att handskas med ärendet. Enligt Datatilsynet har tillsynsmyndigheten emellertid inte möjlighet att anförtro handläggningen av ärendet till en annan (oberoende) myndighet med liknande kompetens. I detta sammanhang har den Datatilsynet också betonat att det uttryckligen föreskrivs i lag att tillsynsmyndigheten har befogenhet att hantera ärenden om personuppgiftsincidenter. Med tanke på de särskilda omständigheterna har ärendet emellertid behandlats vid ett möte i Datarådet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR, art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Datatilsynet

Beslutsnummer: 2020-442-8866

Beslutsdatum: 2020-09-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.