Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet utfärdar föreläggande i Chromebook-fallet

Datatilsynet anser att det inte inte finns någon rättslig grund för att lämna ut personuppgifter till Google för alla de ändamål som de för närvarande lämnas ut för och utfärdar ett föreläggande mot 53 kommuner om att behandlingen ska ske i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Datatilsynet har sedan sommaren 2023 gått igenom det omfattande material lämnats in till myndigheten på uppdrag av 53 kommuner i ärendet om användningen av Google Workspace i grundskolor och gymnasier, och har på grundval av detta fattat ett beslut.

Materialet har gett en detaljerad beskrivning av de centrala frågorna i skolornas användning av tjänsten och leverantörens användning av data. Detta var en ursprunglig förutsättning för att kommunerna skulle kunna börja bearbeta informationen i Google Workspace, och de relevanta analyserna borde därför ha varit på plats innan verktygen togs i bruk. Denna brist på klargörande och de ofullständiga analyserna har bedömts och sanktionerats i Datatilsynets tidigare beslut mot de 53 kommunerna.

I det material som nu lämnats in erkänner kommunerna att personuppgifter lämnas ut, vilka Google använder för sina egna ändamål. Datatilsynet har därför bedömt lagligheten av dessa utlämnanden och fattat beslut i denna del av ärendet, eftersom ett klargörande av detta är en förutsättning för att kunna behandla uppgifterna i övrigt. Samtidigt sätter detta klargörande ramarna för en lösning där personuppgifter om skolbarn kan behandlas i framtiden.

Slutsatsen av Datatilsynets beslut är att det finns tillstånd att lämna ut uppgifter om elever i syfte att tillhandahålla tjänsterna, förbättra tjänsternas säkerhet och tillförlitlighet, kommunicera med bland annat kommunerna och uppfylla rättsliga skyldigheter.

Det är emellertid också bedömningen att den danska folkskolelagen inte tillräckligt tydligt tillåter kommunerna att lämna ut elevers uppgifter för underhåll och förbättring av tjänsten Google Workspace for Education, ChromeOS och webbläsaren Chrome, eller för prestationsmätning och utveckling av nya funktioner och tjänster i ChromeOS och webbläsaren Chrome.

Datatilsynet utfärdar därför ett föreläggande mot kommunerna att se till att behandlingen sker i enlighet med reglerna genom att säkerställa att det finns en rättslig grund för all behandling som sker. Detta kan till exempel göras genom att:

  • Att kommunerna inte längre lämnar ut personuppgifter till Google för dessa ändamål. Detta skulle sannolikt kräva att Google utvecklar en teknisk möjlighet för att de aktuella dataflödena ska kunna avbrytas.
  • Att Google själv avstår från att behandla uppgifterna för dessa ändamål.
  • Att det danska parlamentet tillhandahåller en tillräckligt tydlig rättslig grund för utlämnande för dessa ändamål.

Kommunerna ska följa föreläggandet från och med den 1 augusti 2024, men ska senast den 1 mars 2024 ange hur de avser att följa föreläggandet.

Baserat på kommunernas återkoppling den 1 mars 2024 kommer Datatilsynet att informera kommunerna om vilka ytterligare specifika frågor, utöver de ändringar som redan har gjorts och beskrivits i det inlämnade materialet, som måste hanteras före tidsfristen den 1 augusti 2024. Detta delbeslut beror på hur kommunerna kommer att följa beslutet om grunden för behandling av de nämnda upplysningarna, och det är därför en stegvis process.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå molntjänstkurs med oss!

Alla använder molntjänster, men är det lagligt? Kan man använda amerikanska molntjänster på ett rättssäkert sätt? Och vad är en molntjänst egentligen och hur funkar tekniken? Vilka regler gäller vid utveckling, upphandling och användning av molntjänster? 

Välkommen till vår högaktuella kurs som ger dig en introduktion till juridiska frågor rörande molntjänster under ledning av Carina Berg (jurist) och Sebastian Berg (jurist/beräkningsfysiker).

Under kursen går vi igenom några av de viktigaste juridiska rättigheterna och skyldigheterna som gäller för leverantörer och användare av molntjänster. Kursen täcker de viktigaste rättsliga ramarna för molntjänster, inklusive molnavtal, cybersäkerhet, artificiell intelligens, dataskydd, offentlighet och sekretess, immateriella rättigheter och mycket mer. Vi kommer att också lära dig att identifiera och bedöma risker med molntjänster och att visa exempel på möjliga juridiska och tekniska lösningar.