Tyskland: Domstol beviljar 2 000 euro i skadestånd för bristande hantering av registrerads rättigheter

Berlin-Brandenburgs arbetsdomstol (Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, LArbG Berlin-Brandenburg) har beviljat en registrerad 2 000 euro i skadestånd för att en personuppgiftsansvarig inte uppfyllt den registrerades rätt till information enligt artikel 15.1 i dataskyddsförordningen (GDPR), efter att den registrerade överklagat en tidigare dom från Berlins arbetsdomstol.

Av domen framgår bland annat att att den registrerade, en kock anställd av den personuppgiftsansvarige, väckt talan vid Berlins arbetsdomstol mot den personuppgiftsansvarige för att denne underlåtit att svara på den registrerades begäran om att tillhandahålla information i enlighet med artikel 15 GDPR i samband med en händelse som inträffat inom ramen för den registrerades anställning.

Berlins arbetsdomstol avvisade den registrerades talan och beslutade att den registrerade inte hade rätt till ersättning för den personuppgiftsansvariges kränkning av den registrerades rätt till information, eftersom den registrerade inte hade specificerat sin begäran om information. Den registrerade överklagade därför Berlins arbetsdomstols dom till LArbG Berlin-Brandenburg.

LArbG Berlin-Brandenburg konstaterade att, i motsats till Berlins arbetsdomstol, även om den personuppgiftsansvarige behandlade stora mängder uppgifter om den registrerade, var detta irrelevant för den personuppgiftsansvariges skyldighet att besvara den registrerades begäran enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen, eftersom den registrerade inte begärt allmän information om de uppgifter som lagrats om honom eller henne, utan begärde specifik information. Dessutom konstaterade LArbG Berlin-Brandenburg också att den information som den personuppgiftsansvarige beviljade som svar på den registrerades begäran var otillräcklig och saknade väsentlig information som måste tillhandahållas enligt artikel 15.1 GDPR.

Mot bakgrund av den personuppgiftsansvariges överträdelser beslutade LArbG Berlin-Brandenburg att den registrerade ska tillerkännas 2 000 euro i skadestånd, en summa som omfattar 1 000 euro för varje obesvarad begäran som den registrerade framfört.

Du kan läsa domen (LArbG Berlin-Brandenburg  – 10 Sa 443/21), endast tillgänglig på tyska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.