Sverige: Tydligare rättsligt stöd för personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss ändringar i patientdatalagen (2008:355) som tydliggör att behandling av personuppgifter vid antalsberäkning inför klinisk forskning är tillåten.

För att kunna planera klinisk forskning behöver forskarna veta hur många potentiella personer som skulle kunna ingå i studien, utifrån de kriterier som forskarna satt upp. Detta kallas antalsberäkning och innebär behandling av personuppgifter i journalsystem och kvalitetsregister inom hälso- och sjukvården.

Det rättsliga stödet för att behandla personuppgifter i samband med antalsberäkningar har varit otydligt och medfört en varierande praxis inom olika regioner i Sverige. I en lagrådsremiss föreslår regeringen därför ändringar i patientdatalagen som innebär att ett tydligt rättsligt stöd införs för den personuppgiftsbehandling som är nödvändig vid antalsberäkning inför klinisk forskning.

Regleringen kommer att gälla vid alla vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården och i nationella och regionala kvalitetsregister. För att bevara personlig integritet och patientsäkerhet föreslås att resultatet av antalsberäkning inför klinisk forskning ska få lämnas ut till den som gjort förfrågan endast i form av uppgift om det antal personer eller det intervall av personer som uppfyller de i förväg uppställda kriterierna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Lagrådsremiss

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.