Sverige: Regeringen publicerar promemoria om långsiktig reglering av forskningsdatabaser

I promemorian lämnas ett förslag om en långsiktig reglering av vissa forskningsdatabaser. Vid framtagandet av förslaget har Registerforskningsutredningens respektive Forskningsdatautredningens förslag till lagar om forskningsdatabaser jämte remissutfallet avseende dessa förslag beaktats.

Bakgrunden promemorian är den rättsliga problematiken gällande registerbaserad forskning, däribland svårigheter att skapa forskningsdatabaser av infrastrukturkaraktär med personuppgifter som kan utgöra underlag för flera olika framtida forskningsprojekt.

Den föreslagna långsiktiga regleringen för forskningsdatabaser innebär ett förslag till ramlag, lag om vissa forskningsdatabaser, som innehåller en i förhållande till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen kompletterande särreglering för personuppgiftsbehandlingen i de forskningsdatabaser som omfattas av lagens tillämpningsområde. I lagen finns generella bestämmelser för forskningsdatabaserna. Genom olika bestämmelser i lagen, som kompletterar eller närmare specificerar bestämmelser i GDPR, ska garanteras att den registrerade medverkan i forskningsdatabasen bygger på frivillighet och transparens oavsett att den rättsliga grunden för behandlingen, utförande av en uppgift av allmänt intresse, inte alltid kräver detta.

Promemorian har remitterats till ett flertal instanser, däribland Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Förslaget till lag om vissa forskningsdatabaser med anslutande förordning och ändringarna i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda ikraft den 1 januari 2024.

Mer information

Källa: Promemoria (Dnr U2022/04089), Remissinstanser

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.