Search
Close this search box.

Sverige: Regeringen lämnar förslag om kompletterande bestämmelser till Data Governance Act

Regeringen lämnar förslag till en ny lag som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2022/868 av den 30 maj 2022 om europeisk dataförvaltning och om ändring av förordning (EU) 2018/1724 (Data Governance Act, dataförvaltningsakten). Lagen innehåller bland annat bestämmelser om tillsyn av företag som förmedlar data och av fysiska och juridiska personer som vidareutnyttjar skyddade data enligt dataförvaltningsakten.

Vidare föreslås kompletterande bestämmelser om tillgängliggörande av skyddade data för vidareutnyttjande enligt dataförvaltningsakten i lagen (2022:818) om den offentliga sektorns tillgängliggörande av data. Genom lagändringarna införs bland annat bestämmelser om handläggningstiden i ärenden om tillgängliggörande av skyddade data för vidareutnyttjande och bemyndiganden för regeringen att utse behöriga organ och meddela föreskrifter om avgifter vid tillgängliggörande av skyddade data för vidareutnyttjande.

Den nya lagen och övriga ändringar föreslås träda i kraft den 2 augusti 2024.

Mer information

Källa: Lagrådsremiss

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.