Sverige: Regeringen föreslår en modern dataskyddsreglering på socialförsäkringsområdet med ökade kontroller för att motverka bidgragsbrott

I utkastet lämnas förslag till en modern dataskyddsreglering för Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Förslagen syftar till att skapa en teknikneutral lagstiftning som möjliggör en digitaliserad och effektiv verksamhet och som värnar den enskildes personliga integritet.

De ändamål för vilka Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får behandla personuppgifter föreslås utvidgas på så sätt att myndigheterna får möjlighet att behandla personuppgifter om det är nödvändigt för att vidta kontrollåtgärder. Ändamålet för kontrollåtgärder är framför allt avsett att tillämpas när personuppgifter behandlas vid sidan av ärendehandläggningen i syfte att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott.

De särskilda begränsningar som gäller för utlämnande av personuppgifter på medium för automatiserad behandling (annat elektroniskt utlämnande av personuppgifter än genom direktåtkomst) föreslås slopas. Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten ska få lämna ut personuppgifter elektroniskt på andra sätt än genom direktåtkomst under förutsättning att utlämnande kan ske med stöd i angivna ändamål och med beaktande av krav på säkerhet och sekretess.

Därutöver föreslås bland annat att uttrycket socialförsäkringsdatabasen ska utmönstras och att sökbegränsningar ska utgå från syftet med sökningen i stället för otillåtna sökbegrepp.

Utkastet har inte föregåtts av en särskilt tillsatt utredning, men har skickats på remiss till flera instanser. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Mer information

Källa: Utkast till lagrådsremiss, Remissinstanser

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.