Sverige: Pensionsmyndigheten ska redogöra för utvecklingen av informationssäkerhet inom myndigheten

Regeringen har i regleringsbrevet för 2023 beslutat att Pensionsmyndigheten ska utveckla informationssäkerheten för att möta framtida behov. Det rådande omvärldsläget ställer höga krav på myndigheterna vad det gäller informationssäkerhet. Pensionsmyndigheten ska därför redogöra för utvecklingen av informationssäkerhet inom myndigheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov.

Myndigheten ska redogöra för:

  • åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet,
  • hur medarbetarnas arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker har vidtagits,
  • om en analys har gjorts av om hot och sårbarheter för myndigheten har förändrats i och med det rådande omvärldsläget, samt om åtgärder har vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.