Sverige: Pensionsmyndigheten ska redogöra för utvecklingen av informationssäkerhet inom myndigheten

Regeringen har i regleringsbrevet för 2023 beslutat att Pensionsmyndigheten ska utveckla informationssäkerheten för att möta framtida behov. Det rådande omvärldsläget ställer höga krav på myndigheterna vad det gäller informationssäkerhet. Pensionsmyndigheten ska därför redogöra för utvecklingen av informationssäkerhet inom myndigheten och hur myndigheten planerar för att möta framtida behov.

Myndigheten ska redogöra för:

  • åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla den interna styrningen och uppföljningen av informationssäkerhetsarbetet,
  • hur medarbetarnas arbete på distans påverkar informationssäkerheten och om åtgärder för att hantera identifierade risker har vidtagits,
  • om en analys har gjorts av om hot och sårbarheter för myndigheten har förändrats i och med det rådande omvärldsläget, samt om åtgärder har vidtagits eller planerats för att minska eventuella identifierade risker med anledning av detta.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.