Sverige: MSB ska stärka funktionen CERT-SE och förbättra stödet på informations- och cybersäkerhetsområdet

Regeringen ger Myndig­heten för sam­hälls­skydd och bered­skap (MSB) i uppdrag att stärka CERT-SE, som är Sveriges nationella funktion för att stödja samhället i arbetet med att förebygga och hantera it-incidenter, samt att utveckla och förenkla det stöd som myndigheten lämnar inom informations- och cybersäkerhets­området. Förstärkningen av CERT-SE ska leda till en ökad förmåga att ge stöd och information till samhället vid inträffade incidenter.

MSB ska utveckla det stöd som myndigheten lämnar när det gäller systematiskt informationssäkerhetsarbete. Myndigheten ska även bygga upp och tillhandahålla en användarnära stödfunktion som ska kunna lämna vägledning avseende tillämpningen av MSB:s metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Uppdraget ska genomföras i dialog med de övriga myndigheter som arbetar inom ramen för det nationella cybersäkerhetscentret samt med andra för uppdraget relevanta myndigheter och organisationer.

MSB ska lämna en skriftlig redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) i samband med årsredovisningen för 2022.

Mer information

Källa: PressmeddelandeRegeringsbeslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.