Sverige: Konsumentverkets granskning visar brister hos försäkringsbolag

Kapitalförsäkringar är ett vanligt sparalternativ för svenska konsumenter som har ökat allt mer under de senaste två åren. Med anledning av detta har Konsumentverket granskat 12 försäkringsbolags marknadsföring, förköpsinformation och avtalsvillkor för kapitalförsäkringar. Granskningen visar brister på samtliga områden.

Hälften av de granskade bolagen saknar riskinformation på webbsidan för sina kapitalförsäkringar. Detta trots att Konsumentverket och Fondbolagens förening har en överenskommelse där det tydligt framgår att bolagen ska redogöra för risker som har samband med produkten som erbjuds. Enligt Konsumentverket är detta anmärkningsvärt, särskilt då bristen påpekades en tidigare granskning som gjordes 2016.

Granskningen visar också att några av bolagen har mycket omfattande förköpsinformation, i något fall nästa 20 sidor lång. Med tanke på att förköpsinformationen på ett enkelt sätt ska presentera det huvudsakliga innehållet i kapitalförsäkringen ifrågasätter Konsumentverket rimligheten i att dokumenten är så omfattande.

Vidare konstaterar Konsumentverket att vissa formuleringar och begrepp i avtalsvillkor är vaga och svåra för konsumenten att förstå. Därutöver anser Konsumentverket att vissa avtalsvillkor innebär en avvikelse från gällande rätt och är att anse som oskäliga.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.