Search
Close this search box.

Sverige: Klarna Bank får reprimand för att ha behandlat personuppgifter i strid med GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (“IMY”) har den 31 mars 2021 beslutat att Klarna Bank AB behandlat personuppgifter i strid med artikel 12.3 dataskyddsförordningen (“GDPR”) genom att inte utan onödigt dröjsmål, enligt begäran av den 5 januari 2019, ge klaganden tillgång till sina personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.

Av beslutet framgår bland annat att IMY har inlett tillsyn beträffande Klarna Bank med anledning av två klagomål. De klagande har angett att de begärt tillgång till sina personuppgifter enligt artikel 15 GDPR. IMY har med anledning av klagomålen inlett tillsyn i syfte att utreda huruvida de klagandes begäranden om tillgång enligt artikel 15 GDPR tillmötesgåtts samt om det gjorts inom angiven tidsfrist i artikel 12.3 GDPR.

Beträffande det första klagomålet konstaterar IMY att den klagande, i enlighet med artikel 15 GDPR, försetts med information och en kopia på de personuppgifter som behandlas. Rätten till tillgång tillgodosågs dock först efter mer än fem månader från det att den första begäran lämnats in. Begäran har därmed inte hanterats utan onödigt dröjsmål och inom den stipulerade tidsfristen i artikel 12.3 GDPR och den klagande har inte heller informerats om förseningen.

Vad bolaget anfört om att de hanterar en stor mängd förfrågningsärenden enligt GDPR och att följdfrågor besvaras skyndsamt föranleder ingen annan bedömning gällande förseningen och att det därmed varit fråga om en överträdelse av artikel 12.3 GDPR avseende det första klagomålet.

Beträffande det andra klagomålet konstaterar IMY att den klagande, i enlighet med artikel 15 GDPR, försetts med information samt en kopia på de personuppgifter som behandlas. Uppgifterna lämnades utan onödigt dröjsmål. Efter att den klagande påpekat att hen inte erhållit utskicket begärde bolaget in alternativa kontaktuppgifter. IMY anser mot denna bakgrund att bolaget inte har varit skyldigt att vidta några ytterligare åtgärder med anledning av den begäran.

IMY ger Klarna Bank en reprimand enligt artikel 58.2 b GDPR för den konstaterade överträdelsen.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 56 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Klarna Bank AB

Beslutsnummer: DI-2020-10518

Beslutdatum: 2021-03-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.