Sverige: IMY uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete

Det förändrade säkerhetspolitiska läget har medfört ett ökat fokus på olika typer av it-angrepp varför Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i ett inlägg på myndighetens webbplats uppmanar verksamheter att se över sitt it- och informationssäkerhetsarbete.

Enligt IMY är informationssäkerhet en viktig del av skyddet för personuppgifter. Det inbegriper lämpliga och effektiva säkerhetsåtgärder som omfattar skydd mot obehörig åtkomst eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse. Skyddet omfattar både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Till stora delar är många av de åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå för personuppgifter enligt IMY desamma som de åtgärder som behöver vidtas för att stärka informationssäkerheten, och varje organisation ansvarar enligt myndigheten för att planera och genomföra säkerhetsarbetet så att det uppfyller kraven i dataskyddsförordningen på bästa sätt

IMY har tagit fram guider om informationssäkerhet där myndigheten ger vägledning hur både verksamheter och privatpersoner kan öka skyddet för personuppgifter. Guiderna finns att hämta på IMY:s webbplats.

Läs IMY:s inlägg här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.