Sverige: IMY publicerar vägledning för integritetsanalys

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ”Vägledning för integritetsanalys i lagstiftningsarbete”. Vägledningen riktar sig främst till de som tar fram författningsförslag som innebär att personuppgifter behandlas, till exempel inom Regeringskansliet, offentliga utredningar eller myndigheter. Vägledningen ger också stöd till de som skriver kommittédirektiv eller andra typer av uppdragsbeskrivningar som rör författningsändringar eller att ny reglering tas fram.

Enligt IMY är det viktigt att integritetsfrågorna identifieras i ett tidigt skede i lagstiftningsprocessen. Den här vägledningen hoppas vi kan bidra till ökad kvalitet i lagstiftningsarbetet. Vägledningen tillhandahåller en metod för att göra en integritetsanalys och ta reda på om ett förslag är förenligt med bestämmelserna i framför allt dataskyddsförordningen.

En viktig del i analysen är enligt IMY att bedöma att konsekvenserna för den personliga integriteten är nödvändiga och proportionerliga i förhållande till det man avser att uppnå med behandlingen av personuppgifter.

Vägledningen är uppbyggd i sju steg och innehåller exempel på frågor som kan behöva besvaras och redovisas samt förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska integritetsriskerna. Dessutom finns en checklista som kort går igenom de olika stegen i en integritetsanalys.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.