Sverige: IMY föreslås få utökat ramanslag med totalt 56 miljoner kronor

Regeringen har idag överlämnat budgetpropositionen för kommande år till riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) föreslås få utökat ramanslag med totalt 56 miljoner kronor under de närmaste två åren. 

De senaste åren har IMY:s uppdrag successivt ökat i omfattning och komplexitet. Behovet av vägledning är stort, samtidigt som kraven på harmoniserad tillämpning och samordning mellan EU:s dataskyddsmyndigheter medför ett omfattande arbete med att bland annat utreda klagomål och genomföra tillsyn.

Trots anslagsökningar under åren 2018–2020 har IMY bedömt att myndighetens grunduppdrag avseende dataskydd och kamerabevakning har varit löpande underfinansierat. IMY har därför äskat om kraftiga förstärkningar av sitt anslag i de budgetunderlag myndigheten har lämnat till regeringen.

Ett prioriterat område de närmaste åren kommer att vara att intensifiera myndighetens arbete med att ge vägledning och stöd till innovationsaktörer för att främja den digitala omställningen. IMY ser också ett stort behov av att genomföra mer tillsyn, både som ett sätt att ge ytterligare vägledning till verksamheter, men också för att uppnå ökad regelefterlevnad och värna enskildas fri- och rättigheter.

Förstärkning av IMY:s ramanslag sker med totalt 56 miljoner kronor under den närmaste tvåårsperioden, varav 48 miljoner kronor för 2023 och 8 miljoner kronor för 2024. Under 2022 var anslaget knappt 125 miljoner kronor.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, IMY:s budgetunderlag 2023 – 2025, Regeringens budgetproposition, utgiftsområde 1

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.