Sverige: IMY får i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor

Regeringen meddelar på sin webbplats att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ges i uppdrag att självständigt genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja den allmänna kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och införandeprocesser.

I uppdraget ingår även att genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen i innovationssystemet med avseende på integritets- och dataskyddsfrågor. Vidare ingår i uppdraget att utveckla myndighetens egen förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen samt tillhandahålla vägledning och stöd. IMY:s genomförande av uppdraget ska resultera i höjd kunskap och stärkt förmåga att hantera integritets- och dataskyddsfrågor inom privat och offentlig sektor.

IMY ska lämna en delredovisning av uppdraget med en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts, gjorda erfarenheter och planeringen för det fortsatta arbetet senast den 31 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Regeringsbeslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.