Sverige: IMY får i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor

Regeringen meddelar på sin webbplats att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ges i uppdrag att självständigt genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja den allmänna kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och införandeprocesser.

I uppdraget ingår även att genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen i innovationssystemet med avseende på integritets- och dataskyddsfrågor. Vidare ingår i uppdraget att utveckla myndighetens egen förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen samt tillhandahålla vägledning och stöd. IMY:s genomförande av uppdraget ska resultera i höjd kunskap och stärkt förmåga att hantera integritets- och dataskyddsfrågor inom privat och offentlig sektor.

IMY ska lämna en delredovisning av uppdraget med en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts, gjorda erfarenheter och planeringen för det fortsatta arbetet senast den 31 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Regeringsbeslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

19 SEP

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och kunskap om hur du kan utveckla och använda AI-system på ett lagenligt sätt.

21 SEP

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.