Sverige: IMY får i uppdrag att genomföra kunskapshöjande insatser avseende integritets- och dataskyddsfrågor

Regeringen meddelar på sin webbplats att Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ges i uppdrag att självständigt genomföra metod- och kunskapsutvecklande insatser för att höja den allmänna kunskapsnivån om integritets- och dataskyddsfrågor inom innovations-, utvecklings- och införandeprocesser.

I uppdraget ingår även att genomföra utåtriktade insatser i syfte att brett höja kunskapen i innovationssystemet med avseende på integritets- och dataskyddsfrågor. Vidare ingår i uppdraget att utveckla myndighetens egen förmåga att följa och analysera den tekniska utvecklingen samt tillhandahålla vägledning och stöd. IMY:s genomförande av uppdraget ska resultera i höjd kunskap och stärkt förmåga att hantera integritets- och dataskyddsfrågor inom privat och offentlig sektor.

IMY ska lämna en delredovisning av uppdraget med en redogörelse för vilka åtgärder som genomförts, gjorda erfarenheter och planeringen för det fortsatta arbetet senast den 31 mars 2022. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen senast den 31 mars 2023.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Regeringsbeslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.