Sverige: Implementering av EU:s Digital Services Act ska utredas

Inom kort förväntas EU besluta om rättsakten om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA) som syftar till att skapa en inre marknad för digitala tjänster. Regeringen ger nu i uppdrag att utreda kompletterande bestämmelser till DSA.

Utredaren ska föreslå dels vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken av dessa som bör utses till samordnare för digitala tjänster för Sveriges räkning, dels nödvändiga ändringar och kompletteringar av svensk rätt.

Utredaren ska dessutom bland annat:

  • analysera och ta ställning till om, och i sådana fall hur, ett organ för tvistlösning som inte är en domstol ska inrättas i Sverige enligt DSA,
  • kartlägga vilka bestämmelser som kan anses omfattas av tillämpningsområdet för DSA:s bestämmelser om förelägganden, analysera om bestämmelserna behöver upphävas, ändras eller om nya bestämmelser behövs med anledning av DSA samt lämna nödvändiga författningsförslag,
  • analysera vilka sanktionsbestämmelser som behövs för att uppfylla kravet på sanktioner vid överträdelser av DSA och lämna nödvändiga författningsförslag, och
  • lämna de författningsförslag i övrigt som är nödvändiga eller annars bedöms lämpliga för att komplettera DSA.

Uppdraget att lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken myndighet som bör utses till samordnare för digitala tjänster, ska redovisas senast den 30 november 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 7 april 2023.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.