Sverige: Implementering av EU:s Digital Services Act ska utredas

Inom kort förväntas EU besluta om rättsakten om digitala tjänster (Digital Services Act, DSA) som syftar till att skapa en inre marknad för digitala tjänster. Regeringen ger nu i uppdrag att utreda kompletterande bestämmelser till DSA.

Utredaren ska föreslå dels vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken av dessa som bör utses till samordnare för digitala tjänster för Sveriges räkning, dels nödvändiga ändringar och kompletteringar av svensk rätt.

Utredaren ska dessutom bland annat:

  • analysera och ta ställning till om, och i sådana fall hur, ett organ för tvistlösning som inte är en domstol ska inrättas i Sverige enligt DSA,
  • kartlägga vilka bestämmelser som kan anses omfattas av tillämpningsområdet för DSA:s bestämmelser om förelägganden, analysera om bestämmelserna behöver upphävas, ändras eller om nya bestämmelser behövs med anledning av DSA samt lämna nödvändiga författningsförslag,
  • analysera vilka sanktionsbestämmelser som behövs för att uppfylla kravet på sanktioner vid överträdelser av DSA och lämna nödvändiga författningsförslag, och
  • lämna de författningsförslag i övrigt som är nödvändiga eller annars bedöms lämpliga för att komplettera DSA.

Uppdraget att lämna förslag på vilken eller vilka myndigheter som bör utses till behörig myndighet, inbegripet vilken myndighet som bör utses till samordnare för digitala tjänster, ska redovisas senast den 30 november 2022. Uppdraget i övrigt ska redovisas senast den 7 april 2023.

Läs regeringens pressmeddelande här och kommittédirektivet (Dir. 2022:49) här.

Läs förslaget till DSA (COM(2020) 825 final) här och Europaparlamentets ändringsförslag här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.