Sverige: HFD tillåter simhall att realtidsbevaka bubbelpool för att förhindra olyckor

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har gett ett badhus i Uppsala tillstånd att realtidsbevaka en bubbelpool för att förhindra olyckor. Ärendet inleddas 2016 då badhuset vände sig till länsstyrelsen i Uppsala med en ansökan om att få sätta upp en bevakningskamera vid bubbelpoolen. Länsstyrelsen beviljade tillstånd. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) som då hade uppgiften att granska länsstyrelsernas tillståndsgivning, överklagade länsstyrelsens beslut. Ärendet har sedan prövats av olika domstolsinstanser och varefter HFD nu avslagit IMY:s överklagande.

Av HFD.s dom framgår bland annat följande. För kamerabevakning av en plats som allmänheten har tillträde till krävs tillstånd i vissa fall. För att säkerställa både behovet av kamerabevakning och rätten till skydd för den personliga integriteten ska en intresseavvägning göras vid tillståndsprövningen. Vid bedömningen av bevakningsintresset ska det särskilt beaktas om bevakningen behövs för vissa ändamål, som till exempel att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor. Vid bedömningen av integritetsintresset är det bland annat av betydelse hur bevakningen ska utföras och vilket område som ska bevakas.

I målet var frågan enligt HFD om ett kommunägt bolag skulle få tillstånd till kamerabevakning av en bubbelpool i en badanläggning som allmänheten har tillträde till. Det sökta tillståndet omfattade kamerabevakning i realtid dygnet runt utan rätt att spela in och spara material och utan rätt att avlyssna ljud. Ändamålet med bevakningen var att förhindra olyckor.

HFD konstaterade att det inte är en förutsättning för tillstånd till kamerabevakning att en olycka faktiskt har inträffat just på den plats som bevakningen avser. Behovet av kamerabevakning kan avse såväl platser där olyckor tidigare har inträffat som platser där det av andra skäl kan konstateras att det finns en förhöjd olycksrisk.

HFD ansåg att en badanläggning är en plats där risken för olyckor måste betraktas som hög. Även om det inte framgick av utredningen att bubbelpoolen hade varit olycksdrabbad var därför bedömningen att en förhöjd risk för olyckor föreligger där. Vidare var bedömningen att det finns en reell risk för olyckor mot bakgrund av att utredningen visade att olyckor hade inträffat i den del av badanläggningen där bubbelpoolen är placerad. Enligt HFD:s mening gav dessa omständigheter stöd för att det finns behov av att kamerabevaka bubbelpoolen i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka olyckor eller begränsa verkningarna av inträffade olyckor. Denna bedömning förstärktes av att bubbelpoolen är placerad så att den är skyddad från insyn. Bevakningsintresset talade därmed starkt för att tillstånd till kamerabevakning skulle beviljas.

Nästa fråga var om bevakningsintresset väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. HFD ansåg att integritetsintresset försvagades av att de enskilda som kan komma att bli föremål för kamerabevakning samtidigt är de som kamerabevakningen syftar till att skydda. Bevakningen är därtill avsedd att ske i realtid, utan bildinspelning eller ljudupptagning. HFD ansåg därför att integritetsintrånget fick betraktas som förhållandevis litet. HFD:s slutsats var att intresset av kamerabevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad. Förutsättningarna för att bevilja tillstånd till kamerabevakningen var därmed uppfyllda.

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har publicerat ett blogginlägg i frågan som förklarar HFD:s dom och hur den ska tolkas framöver. Enligt IMY innebär domen vissa lättnader ifråga om vilket underlag en aktör behöver tillhandahålla vid bevakning på platser där olycksrisken kan konstateras vara förhöjd. Omständigheterna i det här fallet är dock rätt speciella enligt IMY. Den här domen gäller kamerabevakning i badhusmiljö, där en olycka kan få mycket allvarliga konsekvenser. Viktigt i sammanhanget är just att syftet med kamerabevakningen är att förebygga olyckor, inte att utreda brott. Det är också svårt enligt IMY att dra paralleller med kamerabevakning för att förebygga olyckor i en bubbelpool med bevakning exempelvis av ett torg eller andra utomhusytor.

Mer information

Källa: Dom i mål 5358-20

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.