Search
Close this search box.

Sverige: HFD anser att IMY:s beslut att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbart

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) anser att Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) beslut att avsluta ett tillsynsärende utan åtgärd är överklagbart.

Av beslutet framgår att den registrerade lämnade in ett klagomål till IMY som handlade om att hans grannar bedriver kamerabevakning med kameror riktade mot andras tomter samt mot en gemensam tillfartsväg. IMY inledde ett tillsynsärende med anledning av klagomålet. Myndigheten bedömde därefter att utredningen i tillsynsärendet inte visade att grannarna behandlade personuppgifter genom kamerabevakning. Dataskyddsförordningen (GDPR) var därmed inte tillämplig och ärendet avslutades därför utan åtgärd.

Förvaltningsrätten i Stockholm avvisade den registrerades överklagande dit. Som skäl för beslutet angavs att det överklagade beslutet inte påverkade honom på ett sådant sätt att det är överklagbart. Den registrerade överklagade avvisningsbeslutet till Kammarrätten i Stockholm. Kammarrätten undanröjde beslutet och återförvisade målet till förvaltningsrätten för prövning av den registrerades överklagande.

Rätten till ett effektivt rättsmedel enligt artikel 78.1 GDPR gäller enligt HFD i fråga om rättsligt bindande beslut som meddelats av en tillsynsmyndighet. Av skäl 141 och 143 i ingressen till förordningen framgår
att den registrerade bör ha rätt till ett effektivt rättsmedel vid den behöriga nationella domstolen mot ett beslut av en tillsynsmyndighet som har rättsliga följder för denna person. Som exempel nämns bland annat beslut där tillsynsmyndigheten helt eller delvis avslår eller avvisar ett klagomål

Enligt HFD innebär detta att ett beslut vars innebörd är att IMY inte kommer att göra vad som begärts i ett klagomål måste betraktas som ett rättsligt bindande beslut som är överklagbart
enligt artikel 78.1 GDPR. När IMY avslutar ett klagomålsärende för att inleda ett tillsynsärende kommer ställning att tas till klagomålet först när tillsynsärendet behandlas. Om utgången i tillsynsärendet sedermera kommer att avvika från vad som begärts i klagomålet uppkommer samma situation som om klagomålsärendet direkt avslutats utan att klagomålet hörsammats. För att rätten till ett effektivt rättsmedel inte ska gå förlorad måste alltså även ett sådant beslut betraktas som ett rättsligt bindande beslut enligt artikel 78.1 GDPR.

Den registrerades klagomål till IMY har inte lett till de av honom begärda åtgärderna. Av det anförda följer enligt HFD att den registrerade har rätt att överklaga IMY:s beslut.

Mer information

Källa: Dom i mål 3691-22

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.