Sverige: Grupptalanutredning har överlämnat sitt betänkande till regeringen

En särskild utredare har haft i uppdrag att analysera hur ett nytt EU-direktiv om grupptalan ska genomföras i svensk rätt. De nya reglerna syftar bland annat till att ge konsumenter bättre tillgång till rättslig prövning och därigenom till att bidra till ett högt konsumentskydd och till att den inre marknaden fungerar väl. Utredningen, som har antagit namnet 2021 års grupptalanutredning har nu överlämnat betänkandet Skydd för konsumenters kollektiva intressen – genomförande av EU:s grupptalandirektiv (SOU 2022:42).

Bakgrunden till uppdraget är Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/1828 om grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen och om upphävande av direktiv 2009/22/EG som antogs den 25 november 2020 (grupptalandirektivet). De bestämmelser som genomför direktivet ska börja tillämpas den 25 juni 2023. Utredningen har haft i uppdrag att ta ställning till hur direktivet ska genomföras i Sverige. I uppdraget har ingått att analysera hur svensk rätt förhåller sig till direktivet, förklara och tydliggöra bestämmelserna och begreppen i direktivet, redovisa för- och nackdelar med de olika alternativ som finns att genomföra direktivet och föreslå nödvändiga författningsändringar och vid behov andra åtgärder.

Läs regeringens pressmeddelande här och utredningen (SOU 2022:42) här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.