Sverige: Coop föreläggs att se till att bolagets behandling av personuppgifter via Google Analytics ska överensstämma med GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) förelägger Coop Sverige AB att se till att bolagets behandling av personuppgifter inom ramen för Coops användning av verktyget Google Analytics överensstämmer med dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att IMY inlett tillsyn beträffande Coop med anledning av ett klagomål. Klagomålet gäller en påstådd överträdelse av bestämmelserna i kapitel V i dataskyddsförordningen kopplat till överföring av klagandens personuppgifter till tredjeland. Överföringen påstås ha skett när klaganden besökte bolagets webbplats www.coop.se genom verktyget Google Analytics som tillhandahålls av Google LLC.

Klagomålet har lämnats över till IMY, i egenskap av ansvarig tillsynsmyndighet enligt artikel 56 GDPR. Överlämnandet har skett från tillsynsmyndigheten i Österrike i enlighet med förordningens bestämmelser om samarbete vid gränsöverskridande behandling.

Efter en genomgång av ärendet konstaterar IMY att Coop behandlar personuppgifter i strid med artikel 44 GDPR genom att sedan den 14 augusti 2020 och till dagen för detta beslut använda verktyget Google Analytics på sin webbplats www.coop.se, och därigenom överförat personuppgifter till tredjeland utan att villkoren enligt kapitel V i förordningen är uppfyllda.

IMY förelägger Coop med stöd av artikel 58.2 (d) GDPR att se till att bolagets behandling av personuppgifter inom ramen för Coops användning av verktyget Google Analytics överensstämmer med artikel 44 GDPR och övriga bestämmelser i kapitel V. Detta ska särskilt ske genom att Coop ska upphöra att använda den version av verktyget Google Analytics som användes den 14 augusti 2020, om inte tillräckliga skyddsåtgärder vidtagits. Åtgärderna ska vara genomförda senast en månad efter att detta beslut vunnit laga kraft.

Mer information

Myndighet: Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Land: Sverige

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 45 GDPR, art. 46 GDPR, art. 49 GDPR, art. 52 GDPR, art. 56 GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR, art. 93 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Coop Sverige AB

Beslutsnummer: DI – 2020-11368

Beslutsdatum: 2023-06-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.