Nederländerna: Domstol konstaterar att Dutch Inland Revenue vägrat tillmötesgå en begäran om rättelse och radering

Rechtbank Noord-Holland (Rb. Noord-Holland) konstaterar att Dutch Inland Revenue vägrat tillmötesgå en begäran om rättelse och radering enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Av domen framgår att den registrerade tagit emot ett brev från Dutch Inland Revenue där han underrättades om att han olagligen registrerats i den nederländska skattemyndighetens databas (Fraud Signalling Facility, FSV). Den registrerade gjorde en begäran om tillgång enligt artikel 15 GDPR, en begäran om rättelse av uppgifter enligt artikel 16 GDPR och en begäran om radering enligt artikel 17 GDPR.

Dutch Inland Revenue svarade delvis på begäran om tillgång enligt artikel 15 GDPR, men avslog begäran enligt artiklarna 16 och 17 GDPR. Den registrerade väckte talan mot det ofullständiga svaret på hans begäran om tillgång till uppgifter och mot avslaget på begäran om rättelse och radering av uppgifter.

Rb. Noord-Holland konstaterade ingen överträdelse av artikel 15 GDPR, men däremot en överträdelse av artiklarna 16 och 17 GDPR.

Enligt Rb. Noord-Holland var Dutch Inland Revenue svar förenligt med GDPR i den mening som avses i artikel 15 GDPR. Ett ofullständigt svar på en begäran om tillgång innebär inte i sig en överträdelse av artikel 15.3 GDPR. Dutch Inland Revenue hade tillhandahållit en sammanfattning av den registrerades personuppgifter, tillsammans med en förklarande not som beskrev behandlingsändamålen. Detta svar var enligt Rb. Noord-Holland tillräckligt för att uppfylla kraven på specificitet i artikel 15.3 GDPR, varför det inte förelåg någon överträdelse av artikel 15.3 GDPR.

Dutch Inland Revenues underlåtenhet att verkställa den registrerades begäran om radering innebar dock enligt Rb. Noord-Holland en överträdelse av artikel 17 GDPR. Med tanke på att den registrerades uppgifter till att börja med behandlats olagligt hade denne rätt till radering av sina personuppgifter enligt artikel 17.1 (d) GDPR. Dessutom drog Rb. Noord-Holland slutsatsen att Dutch Inland Revenue inte hade några skäl att hävda tillämpningen av artikel 17.3 GDPR, som beskriver fall där en personuppgiftsansvarig lagligen kan avslå en begäran om radering. Rb. Noord-Holland konstaterade att Dutch Inland Revenue inte rimligen kunde ha ansett det nödvändigt att lagra den registrerades personuppgifter i samband med arkivering, utredning eller rättsliga förfaranden.

Slutligen konstaterade Rb. Noord-Holland att Dutch Inland Revenues vägran att rätta den registrerades uppgifter utgjorde en överträdelse av artikel 16 GDPR. Rätten till rättelse enligt artikel 16 GDPR kunde dock enligt Rb. Noord-Holland åsidosättas i detta fall, eftersom den registrerades begäran om radering bifölls.

Mer information

Myndighet: Rechtbank- Noord- Holland (Rb. Noord- Holland)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 15 GDPR, art. 16 GDPR, art. 17 GDPR, art. 21 GDPR, art. 23 GDPR

Skadestånd: N/A

Mottagare: Dutch Inland Revenue

Beslutsnummer: HAA 21/6573

Beslutsdatum: 2023-07-06

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.