Kunskap: Vad är Trustworthy AI?

Det pratas allt oftare om tillförlitlig AI (Trustworthy AI), men vad menas egentligen med begreppet?

I EU-kommissionens riktlinjer för tillförlitlig AI konstateras att tillförlitlighet är en förutsättning för att människor och samhällen ska utveckla, sprida och använda AI-system. Om AI-systemen otillförlitliga kan detta leda till negativa konsekvenser och även försvåra systemens spridning. Detta kan leda till att fördelarna med AI-system inte kan utnyttjas. Tillförligheten påverkas av såväl komponenterna i ett AI-systemet som det större sammanhang i vilket systemet används. Därför handlar tillförlitlig AI inte bara om AI-systemet i sig utan även om aktörer och processer som ingår i systemets sammanhang under hela dess livscykel.

Enligt riktlinjerna har tillförlitlig AI har tre komponenter som bör finnas med under systemets hela livscykel:

  1. Den bör vara laglig och garantera respekt för alla gällande lagar och förordningar,
  2. Den bör vara etisk och säkerställa efterlevnad av etiska principer och värden, och
  3. Den bör vara robust, både ur tekniskt och samhälleligt perspektiv eftersom AI-system även med de bästa intentioner kan orsaka oavsiktliga skador.

I riktlinjerna poängteras att var och en av dessa tre komponenter är nödvändig, men inte tillräcklig i sig för att skapa tillförlitlighet. Det krävs att alla tre komponenter fungerar tillsammans och överlappa varandra. Samtidigt kan det uppstå spänningar mellan komponenterna, till exempel när lagstiftning och etiska normer avviker från varandra.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.