Italien: Google föreläggs att ta bort webbadresser tillhörande en före detta politikers sökresultat

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) utfärdar ett föreläggande mot Google LLC enligt artikel 58.2 (c) och 58.2 (g) dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt föreläggandet ska Google ta bort webbadresser som länkat till innehåll om en före detta politiker på grund av den skada de orsakat honom personligen och yrkesmässigt.

Av beslutet framgår att en före detta politiker bett Google att ta bort ett antal webbadresser som var kopplade till hans namn och som länkade till artiklar som innehöll information om hans politiska engagemang. Den 5 maj 2021 lämnade den registrerade in ett klagomål till Garante och begärde att Google skulle ta bort innehållet. Den registrerade hävdade att hans personliga och yrkesmässiga rykte skadats till följd av att sådan information varit tillgänglig online under lång tid. Den registrerade betonade att inga rättsliga åtgärder vidtagits mot honom på grund av de fakta som beskrivits i artiklarna och att han avslutat sin politiska karriär fem år före begäran om radering.

Google hävdade att företaget inte lyckats identifiera den registrerades namn på sidan för en av de berörda webbadresserna. Google vidtog därför endast manuella åtgärder för att förhindra att artiklarna visades bland de resultat som var kopplade till namnet. När det gäller de andra webbadresserna hävdade Google att företaget inte kunde uppfylla den registrerades begäran, eftersom det rörde sig om innehåll som var kopplat till den politiska roll som den registrerade hade vid tidpunkten för offentliggörandet. Enligt Google gällde innehållet en video där den registrerade försökte övertala väljare att rösta på det parti han tillhörde. Den registrerade gjorde videon under sin valkampanj och publicerade den medvetet för att den skulle delas med allmänheten. Dessa omständigheter fastställde därför att det fanns ett intresse för allmänheten att få kännedom om videon. Dessutom hävdade Google att även om den registrerade för närvarande inte innehade något politiskt ämbete, spelade han ändå en offentlig roll som affärsman.

Garante ansåg att eftersom den registrerades namn inte angavs i den första URL-länken som nämndes, fanns det ingen anledning att vidta åtgärder i detta avseende. När det gäller de andra webbadresserna ansåg Garante dock att innehållet gällde uttalanden som den registrerade gjort under politiska val som ägt rum nästan tio år tidigare. Dessutom hade den registrerade inte haft något politiskt ämbete på fem år. Garante ansåg därför att det inte fanns något särskilt behov av att bevara indexeringen av detta innehåll på Google.

Mot bakgrund av ovanstående utfärdade Garante ett föreläggande mot Google. Enligt föreläggande ska Google ta bort de webbadresser som sökresultat som kunde hittas i samband med den registrerades namn och gav Google tjugo dagar på sig att åtgärda situationen, i enlighet med artikel 58.2 (c) och 58.2 (g) dataskyddsförordningen (GDPR).

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 15 GDPR, art. 17 GDPR, art. 21 GDPR, art. 57 GDPR, art. 58 GDPR, art. 78 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Google LLC

Beslutsnummer: 986622

Beslutsdatum: 2023-01-11

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.