Search
Close this search box.

Finland: Vårdgivare får reprimand för att inte ha underlättat utövandet av rätten till tillgång

Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) utfärdar en reprimand mot en vårdgivare för att inte ha underlättat utövandet av rätten till tillgång enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att Dataombudsmannens byrå underrättades om att en vårdgivare tog ut en avgift för att lämna ut kopior av MR-bilder när registrerade begärde tillgång till sina personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR. Dataombudsmannens byrå ombedde vårdgivaren att förklara hur denna underlättade utövandet av den registrerades rättigheter enligt artikel 15 GDPR i situationer där en registrerad begärde sina MR-bilder utan att uttryckligen hänvisa till sin rättighet enligt GDPR.

Som svar på begäran klargjorde vårdgivaren att den tillhandahöll MR-bilderna kostnadsfritt när en patient gjorde en begäran om tillgång i enlighet med artikel 15 GDPR. Vårdgivaren uppgav också att man en gång om året kostnadsfritt tillhandahöll patienter medicinska journaler när de åberopade rätten till tillgång enligt GDPR. Vårdgivaren ansåg dock att när en patient begärde kopior direkt från företaget som granskar MR-bilderna åberopades inte rätten till tillgång, och inspelningen var avgiftsbelagd.

Enligt Dataombudsmannens byrå ska de registrerade inte behöva veta hur man åberopar en specifik bestämmelse i GDPR för att erhålla sina personuppgifter kostnadsfritt enligt rätten till tillgång. Istället har vårdgivaren en skyldighet att underlätta utövandet av rätten till tillgång och att informera de registrerade om möjligheten att kostnadsfritt erhålla en kopia av sina personuppgifter i enlighet med artikel 15 GDPR.

På grundval av den insamlade informationen ansåg Dataombudsmannens byrå att vårdgivaren brutit mot artikel 12.2 GDPR genom att inte underlätta utövandet av rätten till tillgång enligt artikel 15 GDPR. Som ett resultat utfärdade Dataombudsmannens byrå en reprimand till vårdgivaren i enlighet med artikel 58.2 (b) GDPR. I enlighet med artikel 58.2 (d) GDPR beordrade Dataombudsmannens byrå även vårdgivaren att se till att dess behandling överensstämmer med de ovannämnda bestämmelserna i GDPR.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 6629/163/21

Beslutsdatum: 2023-09-27

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.