Finland: Utskrift av samtalsinspelning uppfyller kraven på registrerades rätt till tillgång

Den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har bedömt om en personuppgiftsansvarig handlat i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) när en registrerad fick uppgifterna från en samtalsinspelning som gällde den registrerade i skriftlig form. Dataombudsmannens byrå ansåg i sitt beslut att utlämnandet av uppgifterna i skriftlig form stämde överens med reglerna i GDPR då en enskild näringsidkare har rätt att få ta del av samtalsinspelningen med stöd av rätten till tillgång enligt artikel 15 GDPR, eftersom en inspelad röst är en personuppgift om en fysisk person.

Av beslutet framgår att en privat näringsidkare begärt att få lyssna på en inspelning av ett samtal som näringsidkaren fört med den personuppgiftsansvarige. Den personuppgiftsansvarige hade meddelat att den begärda samtalsinspelningen endast lämnades i skriftlig form. Enligt Dataombudsmannens byrå handlade den personuppgiftsansvarige i enlighet med GDPR när uppgifterna tillhandahölls skriftligen.

Dataombudsmannens byrå har redan i tidigare avgöranden ansett att en samtalsinspelning innehåller personuppgifter. En personuppgiftsansvarig är enligt Dataombudsmannens byrå inte alltid skyldig att lämna uppgifterna i ursprunglig form, om uppgifterna kan lämnas på något annat lämpligt sätt. Den personuppgiftsansvarige är dock skyldig att bedöma vilken form som i varje enskilt fall är lämplig.

I det aktuella fallet framgår enligt Dataombudsmannens byrå inga sådana omständigheter som gör att inspelningarna borde ha tillhandahållits som en ljudupptagning. Rätten att få ta del av uppgifter i fråga om uppgifter som gäller röst kan även tillgodoses genom att skriva ut innehållet i samtalsinspelningen. Dataombudsmannen poängterar dock att utskriften ska motsvara inspelningens innehåll.

Dataombudsmannens byrå påminner också att en personuppgiftsansvarig, om så önskas, kan erbjuda den registrerade möjlighet att lyssna på en inspelning till exempel på sitt verksamhetsställe. Möjligheten till lyssning får dock inte vara det enda sättet på vilket rätten att ta del av uppgifterna tillgodoses.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet, som endast finns tillgänglig på finska, här.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.