Finland: Sjukvårdsdistrikt beordras att ge patienter kostnadsfri tillgång till röntgen- och magnetbilder

Tietosuojavaltuutetun toimisto (“Dataombudsmannens byrå”) har beordrat ett sjukvårdsdistrikt att ändra sin praxis vid utövandet av rätten till tillgång för att följa artiklarna 15 och 12.5 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) och att tillhandahålla kopior av röntgen- och magnetbilder kostnadsfritt till den patient som begärt dem.

Av beslutet framgår att personen som anfört klagomål hos Dataombudsmannens byrå begärt sjukvårdsdistriktet om kopior av sina röntgen- och magnetbilder. Enligt sjukvårdsdistriktet kunde uppgifterna endast lämnas på CD-skiva, och en avgift begärdes på grund av de kostnader som uppstår av postningen, skivan och arbetsinsatsen.

Enligt artiklarna 15 och 12.5 GDPR har en patient rätt till tillgång till sina hälsouppgifter. Den personuppgiftsansvarige ska lämna ut en kopia av uppgifterna, och uppgifterna ska i princip fås kostnadsfritt. Dataombudsmannens byrå anser att den personuppgiftsansvariges skyldighet att kostnadsfritt ge den registrerade en kopia av personuppgifter som behandlas också omfattar röntgen- och magnetbilder, vilka kan ges till exempel på en CD-skiva.

Den personuppgiftsansvarige kan enligt Dataombudsmannens byrå i vissa fall ta ut en rimlig avgift för utlämnande av uppgifterna. Avgiften kan tas ut det finns flera begäranden eller om de är uppenbart ogrundade eller orimliga. Begäranden som är ogrundade eller orimliga kan också vägras. I dessa fall ska den personuppgiftsansvarige enligt Dataombudsmannens byrå kunna visa att begäran är ogrundad eller orimlig. Dataombudsmannens byrå ålade därför sjukvårdsdistriktet att ändra sin praxis så att den stämmer överens med dataskyddsregleringen och att ge kopior av röntgen- och magnetbilder kostnadsfritt till patienten som begärt dem.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft, och det kan överklagas hos förvaltningsdomstolen.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 12 GDPR, art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 6132/152/19

Beslutsdatum: 2021-10-15

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.