Search
Close this search box.

Finland: Nissan Nordic Europe beordras att rätta policy om registrerades rätt till tillgång

Tietosuojavaltuutetun toimisto (“Dataombudsmannens byrå”) har beordrat Nissan Nordic Europe Oy att rätta företagets policy angående registrerades rätt att få tillgång till personuppgifter. Enligt Dataombudsmannens byrå har Nissan Nordic Europe inte lämnat ut personuppgifter till en kund som begärt åtkomst till sina egna personuppgifter inom den tidsfrist som fastställs i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Nissan Nordic Europe meddelat att bolaget skulle förse personen som handlade med företaget den information personen begärt inom den tidsfrist som anges i GDPR. Ingen information lämnats, vilket ledde till att kunden lämnade in ett klagomål till den danska tillsynsmyndigheten Datatilsynet. Efter kontakt med Datatilsynet uppgav Nissan Nordic Europe att företaget skulle lämna ut efterfrågad information till kunden. Efter två månader uppgav kunden att han fortfarande inte hade fått den information han begärt.

Enligt uppgifterna från Nissan Nordic Europe har informationen inte lämnats till kunden inom tidsfristen på grund av mänskliga fel. Den begärda informationen lämnades därefter till kunden, med undantag för samtalsregister. Informationen lämnades dock inte förrän nästan två år efter kundens första begäran.

Enligt Nissan Nordic Europe har samtalsregistren inte lämnats eftersom tredje part kunde identifierats från dem. Nissan Nordic Europe har istället gjort det möjligt för kunden att besöka företaget för att lyssna på samtalsinspelningarna som fortfarande fanns i företagets besittning vid den tiden. Dataombudsmannens byrå anser dock att Nissan Nordic Europes praxis för att tillgodose registrerades rätt till tillgång när det gäller samtalsinspelningar inte ligger i linje med kraven i GDPR.

Enligt Dataombudsmannens byrå ska Nissan Nordic Europe förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som behandlas. En kopia av samtalsinspelningarna kan tillhandahållas i skriftlig form, till exempel transkriberad eller, i förekommande fall, elektroniskt, såsom en inspelning. Nissan Nordic Europe kan enligt Dataombudsmannens byrå, om företaget önskar, även erbjuda den registrerade möjlighet att lyssna på samtalsinspelningen, men detta får inte vara det enda sättet att utöva rätten till tillgång i GDPR. Dataombudsmannens byrå påpekar vidare att samtalsinspelningar i praktiken alltid innehåller personuppgifter om en annan person och att detta kan inte betraktas som ett hinder för utövandet av en registrerads rättigheter.

Dataombudsmannens byrå riktade därför kritik mot Nissan Nordic Europes behandling av personuppgifter och utfärdade ett föreläggande om ändra bolagets rutiner för att tillgodose registrerades rättigheter i enlighet med GDPR. Nissan Nordic Europes har meddelat att företaget undersöker orsaken till felet och att de har uppdaterat sina rutiner och instruktioner för att registrerade ska kunna utöva rätten till tillgång.

Nissan Automotive Europe SAS har sitt huvudkontor i Frankrike, men beslut om behandling av personuppgifter som omfattas av klagomålet finns på Nissan Nordic Europe Oy. Nissan Nordic Europe Oy har sitt huvudkontor i Finland och verkar i flera nordiska och baltiska länder. Eftersom ett kontor i Finland ansvarar för behandlingen av personuppgifterna i det aktuella ärendet, agerade Dataombudsmannens byrå som ledande tillsynsmyndighet i frågan.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 12 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Nissan Nordic Europe Oy

Beslutsnummer: 4182/146/2019

Beslutsdatum: 2021-06-24

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.