Search
Close this search box.

Finland: Euroclear beordras att inte lämna ut information om för direktmarknadsföring

Tietosuojavaltuutetun toimisto (“Dataombudsmannens byrå”) har beordrat Euroclear Finland Oy att anpassa sin verksamhet i fråga om offentliggörande av en aktieägarförteckning efter reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att Euroclear har tillhandahållit en telefontjänst genom vilken företaget lämnat ut information från aktieägarregistret över aktiebolag och andelskooperativ för direktmaknadsföringsändamål. Enligt Euroclear upprätthåller företaget de offentliga aktieägarlistor som krävs enligt lag vilket även gäller för telefontjänsten. Vidare är det enligt Euroclear möjligt att lämna ut information från aktieägarregistret för direktmarknadsföringsändamål, eftersom kopior av aktieägarregistret eller en del av densamma kan lämnas ut enligt lag, och lagen begränsar inte de ändamål för vilka uppgifterna kan lämnas ut.

Dataombudsmannens byrå ansåg att metoderna för att upprätthålla aktieägarregistret uttryckligen föreskrivs i lag och att telefontjänsten inte ingår i dessa metoder för offentliggörande. Utlämnandet av information om aktieägarregistret via företagets telefontjänst har därför inte ansetts vara laglig och stred mot reglerna i GDPR. Euroclear har vidare fattat beslut om behandling av personuppgifter som tillhör den personuppgiftsansvarige. Eftersom personuppgiftsbiträdet inte självständigt kan besluta om utlämnande av uppgifterna, utan måste behandla personuppgifterna i enlighet med den personuppgiftsansvariges anvisningar, ansåg Dataombudsmannens byrå att Euroclear blivit personuppgiftsansvarig för behandlingen varför företaget måste uppfylla personuppgiftsansvarigas skyldigheter enligt GDPR.

Dataombudsmannens byrå ansåg därutöver att Euroclear hade en skyldighet att informera de registrerade om utlämnandet av deras personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål, och att enbart att nämna direktmarknadsföring på en webbplats inte var tillräckligt för att säkerställa att de registrerade fått möjlighet att nyttja sin rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter. Dataombudsmannens byrå beordrade därför Euroclear att ändra sitt praxis för aktieägarregistret för att säkerställa efterlevnad av GDPR.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Euroclear Finland Oy

Beslutsnummer: 9401/163/18

Beslutsdatum: 2020-07-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.