Finland: Ansvariga påminns om att dokumentationsskyldigheten vid incidenter omfattar lagring av logguppgifter

Den finska dataskyddsmyndigheten Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har utfärdat en påminnelse till personuppgiftsansvariga om att logguppgifter som registrerats i samband med en personuppgiftsincident i ett informationssystem måste lagras som en del av dokumentationsskyldigheten.

Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver enligt Dataombudsmannens byrå att den personuppgiftsansvarige ska dokumentera fakta kring personuppgiftsincidenten, dess effekter och de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dessutom måste denna dokumentation enligt Dataombudsmannens byrå göra det möjligt för tillsynsmyndigheten att kontrollera att den personuppgiftsansvarige har uppfyllt sin anmälningsskyldighet och att dokumentationsskyldigheten även omfattar loggningen av tidpunkten för personuppgiftsincidenten i ett informationssystem.

Enligt Dataombudsmannens byrå har myndigheten rätt att begära ut logguppgifter för att behandla en anmälan om en personuppgiftsincident. Med logguppgifter avses en kronologisk registrering av händelser och deras orsaker i datanätverk, tillämpningar, system och datainnehåll.

Dataombudsmannens byrå påminner om att myndigheten har kompletterat riktlinjerna om personuppgiftsincidenter på sin webbplats med avseende på dokumentation av logguppgifter.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på finska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.