EU: Regler för distansförsäljning av finansiella tjänster ska förenklas och moderniseras

EU-kommissionen föreslår att förenkla och modernisera lagstiftningsramen för distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter.

Direktivet (2002/65/EG) om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter reglerar situationer där konsumenter på distans ingår avtal om exempelvis bankservice, krediter, försäkringar, pension eller investeringar. EU-kommissionen har föreslagit att direktivet upphävs då det tillkommit en mängd rättsakter sedan direktivet antogs 2002 som medfört att direktivet till stor del bedöms som obsolet. För att inte riskera att konsumenter står utan skydd på vissa oreglerade områden eller när det kommer nya produkter som ännu inte omfattas av sektorsspecifik konsumentskyddande reglering, föreslår EU-kommissionen samtidigt att vissa av bestämmelserna moderniseras och flyttas till konsumenträttighetsdirektivet från 2011.

EU-kommissionens förslag ska ses i ljuset av att 2002 års direktiv om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter utvärderades 2020 inom ramen för REFIT (Regulatory Fitness Check). Utvärderingen utmynnade dels i slutsatsen att det tillkommit ett flertal nya rättsakter som reglerar distansförsäljning av olika finansiella tjänster till konsumenter vilket successivt lett till att direktivets betydelse minskat. Exempel på sådana rättsakter är konsumentkreditdirektivet, bolånedirektivet, betaltjänstedirektivet, direktivet om försäkringsdistribution och direktivet om otillbörliga affärsmetoder. Dels utmynnade utvärderingen i slutsatsen att det finns områden där direktivet fortfarande tillämpas. Ett exempel är att bestämmelserna om förhandsinformation har angetts tillämpas när konsumenter investerar i diamanter eller köper presentkort. Utvärderingen visade också att direktivet kan få betydelse som skyddsnät för nyare produkter som ännu inte blivit föremål för lagstiftning, så som när konsumenter handlar vissa kryptovalutor. Vad gäller behovet av modernisering av vissa bestämmelser har EU-kommissionen pekat på den digitalisering som ägt rum sedan 2002.

Förslaget innehåller 10 artiklar. Förutom att direktivet om distansförsäljning av finansiella tjänster till konsumenter upphävs, moderniseras och införs vissa av bestämmelserna i stället i EU:s konsumenträttighetsdirektiv från 2011. Dessa är tänkta att tillämpas när konsumenter ingår avtal om finansiella tjänster på distans om inte andra bestämmelser är tillämpliga. Bestämmelserna rör konsumentens rätt till förhandsinformation innan avtalets ingående, konsumentens rätt att ångra avtalet samt näringsidkarnas skyldighet att göra det möjligt för konsumenten att förstå den tjänst som tillhandahålls. Därtill införs en bestämmelse som tar sikte på att konsumenter som ingår avtal via internet måste tillgodoses möjligheten att fatta informerade och välgrundade beslut.

Regeringen ser positivt på förslaget och ser positivt på att ett högt och balanserat konsumentskydd bibehålls när konsumenter tillhandahålls finansiella tjänster på den inre marknaden. Regeringen har skickat förslaget på remiss. Remissvaren ska ha kommit in till Justitie­departe­mentet senast den 26 september 2022.

Mer information

Källa: Förslag till ändringsdirektiv (COM(2022) 204 final), Remiss (Ju2022/02279)

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.